Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uznanie dziecka

 

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa


Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty tożsamości rodziców ( dowód osobisty lub paszport) - do wglądu. 

Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miejski Borne Sulinowo,
  Urząd Stanu Cywilnego,
  pok. nr 6,
  tel. 0-94-37 34 122

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W dniu przyjęcia oświadczenia sporządzony jest protokół, na tej podstawie nanoszona jest wzmianka na akcie urodzenia. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rejestruje się w rejestrze uznań. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia, a jeżeli uznanie następuje przed urodzeniem się dziecka - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia matki dziecka, a gdy rejestracja urodzenia matki nie nastąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy. 

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia matka oraz mężczyzna, który twierdzi, że jest ojcem o przyczynach odmowy zostaną poinformowani na piśmie.

Uwagi:

 1. Uznać ojcostwo przed Kierownikiem USC może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć każda osoba, która ukończyła 16 lat, jeżeli jednak nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych to oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
 3. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności tj. ukończenia 18 lat.
 4. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka - tzw. uznanie dziecka poczętego.
 5. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
 6. Uznanie ojcostwa nie może zostać przyjęte jeżeli toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa.
 7. Nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki chyba, że domniemanie to zostanie obalone w postępowaniu sądowym.
 8. Matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który złożył oświadczenie.
 9. Oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt urodzenia.
 10. Oświadczenie może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego jak również przed konsulem polskim za granicą. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 2064 ),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082).