Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

 

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicąWymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
2. Załączniki:

 • Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula lub kserokopia odpisu potwierdzona przez urząd, który akt wydał, ewentualnie oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym,
 • Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość.

Opłaty:

 1. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa.
 2. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji - 50 zł.
 3. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania - 39 zł.
 4. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia - 39 zł.
 5. Opłatę skarbową można uiścić: w Biurze Obsługi Interesanta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu PBS o/w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Borne Sulinowo

Urząd Stanu Cywilnego

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

pok. nr 6

tel. 94 37 34 122

w godz. przyjęć klientów:

od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 15.00

w czwartek w godz. od 7.00 do 17.00

w piątek w godz. od 7.00 do 13. 00

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- rozpoznanie sprawy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, nie później niż w ciągu miesiąca; sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj.Dz. U. z 2016r., poz. 2064).


Uwagi:

 1. Sprawę można załatwić za pośrednictwem polskiego konsula za granicą.
 2. Wniosek może złożyć członek rodziny osoby wymienionej w akcie: rodzice, dziadkowie, dzieci rodzeństwo, małżonek ( pokrewieństwo w linii prostej ), przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon oraz pełnomocnik na podstawie imiennego pełnomocnictwa.
 3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
 4. Dokument niezawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim ( dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym ) podlegają uzupełnieniu.
 5. Na wniosek osoby, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. 

Wzór wniosku o wpisanie aktu stanu cywilnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych