Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych wpisach w księgach stanu cywilnego oraz wydawanie zaświadczeń o zniszczeniu lub zaginięciu ksiąg stanu cywilnego

 

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego.

2. Dokument tożsamości  - do wglądu.

Opłaty:

  • 22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego,
  • 33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego,
  • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika 17 zł od pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową można uiścić: w Biurze Interesanta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu PBS o/w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Borne Sulinowo

Urząd Stanu Cywilnego

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

tel. 94 37 34 122


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie od 7-10 dni roboczych.
Uwagi:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2064 )