Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

 

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich brakuWymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:

 1. 24 zł - za wydanie zaświadczenia  o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu
  PBS o/w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 001.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Urząd Miejski

  Urząd Stanu Cywilnego

  Al. Niepodległości 6

  78-449 Borne Sulinowo

  tel. 94 37 34 122

 • Termin i sposób załatwienia sprawy
  Niezwłocznie.

  Uwagi:
  - Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku nie mają charakteru odpisu aktów stanu cywilnego.
  - O wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku można zwrócić się droga pocztową przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie zaświadczenia wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
  - Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w zaświadczeniu stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; wymienione wyżej zaświadczenie może być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


  Podstawa prawna
  - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064),