Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wydanie zaświadczenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu wyczekiwania od chwili złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwaWymagane dokumenty :
1. Wniosek
2. Dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku

Opłaty

 1. 39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu PBS o/w Bornem Sulinowie  66 8581 1056 0300 2004 2000 0001 lub w Biurze Obsługi Interesanta.

  Miejsce złożenia dokumentów :
  Urząd Miejski Borne Sulinowo,
  Urząd Stanu Cywilnego

  Al. Niepodległości 6

  78-449 Borne Sulinowo

          tel. 0-94-37 34 122

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie po wpłynięciu podania na stanowisko.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082)
 
Uwagi:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego.