Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zawarcie zwiazku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USCWymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.
2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić od złożenia tego dokumentu,

- w przypadku, gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego ( akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

3. Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - na wniosek stron. Opłata dodatkowa w wysokości 1.000,00 zł.

 1. 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu   PBS o/w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001. 


  Miejsce złożenia dokumentów :
  Urząd Miejski Borne Sulinowo,
  Urząd Stanu Cywilnego,
  pok. nr 6,
  tel. 0-94-37 34 122


  Termin zawarcia małżeństwa :
  - minimalny czas wyczekiwania - po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
  - w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064),
  - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082 ),

Uwagi
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych