Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zawarcie zwiazku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

 

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USCWymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.
2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może zwolnić od złożenia tego dokumentu,

- w przypadku, gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego ( akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

3. Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego - na wniosek stron. Opłata dodatkowa w wysokości 1.000,00 zł.

 1. 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu   PBS o/w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001. 


  Miejsce złożenia dokumentów :
  Urząd Miejski Borne Sulinowo,
  Urząd Stanu Cywilnego,
  pok. nr 6,
  tel. 0-94-37 34 122


  Termin zawarcia małżeństwa :
  - minimalny czas wyczekiwania - po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów do zawarcia małżeństwa,
  - w wyjątkowych sytuacjach przed upływem 1 miesiąca, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064),
  - Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r., poz. 2082 ),

Uwagi
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.