Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 Wydanie zaświadczenia, ze obywatel polski ma zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą

I. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą. 

2. Do wglądu: dokument tożsamości.

3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 

II. Opłaty

 - za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł

III. Termin załatwienia sprawy

- w dniu przyjęcia dokumentów wydawane jest zaświadczenie.

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego 

Al. Niepodległości 6

78-449 Borne Sulinowo

pok. nr 6, tel. (94)  37 34 122

V. Tryb odwoławczy

1. Nie przysługuje

VI. Uwagi

- zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.

VII. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r.   poz. 2064.),

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. z 2015, poz. 2082 ),

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych