Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego - w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej , obiektu budowlanego lub reklamy. 


Podstawa prawna:

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, 2, 3, 6, 11, 13 i 16, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),  art.104 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1/ Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego złożony przez wnioskodawcę:

2/ Plan sytuacyjny z zaznaczonym terenem planowego zajęcia pasa drogowego.

3/ Projekt organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowych (nie dotyczy reklam i obiektów handlowych oraz dróg wewnętrznych).

4/ Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy (wypis z KRS lub wypis z EDG).

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1/ Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł,

3/ Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

5/Nie podlegają opłacie skarbowej załączniki do wniosków,  dokonanie czynności urzędowej oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

6/ Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej : opłaty naliczane wg. uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie nr XXXVII/461/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

7/ Za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na terenie miasta i gminy : opłaty naliczane wg. zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowo Nr 131/2013r. z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości drogowych będących drogami wewnętrznymi (bez kategorii) stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo,

8/ Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej będącej w zarządzie Gminy Borne Sulinowo:  opłaty naliczane wg. uchwały nr XXIX/227/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012r. poz.3192), w związku z porozumieniem zawartym dnia 12 marca 2003r. pomiędzy Zarządem Powiatu Szczecineckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Borne Sulinowo w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo zadań publicznych należących do Powiatu Szczecineckiego (uchwała nr X/72/99 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 listopada 1999r. i uchwała nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w  Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003r.)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

Termin odpowiedzi:

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, tel. (0-94) 37 34 161

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1/ Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

Wniosek - zajęcie pasa drogowego

59 KBPobierzPodgląd pliku