Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy */lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wymagane dokumenty:

1/ Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy*/lokalizacji inwestycji celu   publicznego:

2/ Załączniki:

- kopia mapy zasadniczej* /mapy katastralnej*, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500*/1:1000*/1:2000* -2 egz.,

- szkic z przedstawionymi w formie graficznej gabarytami inwestycji –1 egz.,


Opłaty:

Opłata skarbowa

1/ Od wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu – 107zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe w  sprawach budownictwa mieszkaniowego – Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

 

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji tel. (0-94) 37 34 153

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:

1/ Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

3/ rejestry decyzji dostępne w pokoju nr 27

Podstawa prawna:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)