Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 

Opiniowanie zgodności wstępnego podziału nieruchomości z planem miejscowym

 

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

2/ Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.  Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

3/ Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje Burmistrz Bornego Sulinowa. Opinię wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

4/ Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

5/ Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa, zatwierdzającej projekt podziału. Projekt podziału powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6/ Jeżeli przy dokonywaniu podziału nieruchomości zaistnieje konieczność wydzielenia działek gruntu pod drogi publiczne, a ustalenia planu miejscowego nie określają zasad podziału nieruchomości Burmistrz Bornego Sulinowa może żądać od osoby, która składa wniosek o podział, dołączenia do wniosku koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości. W koncepcji określa się linie rozgraniczające układy komunikacyjne oraz rodzaje zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń planu miejscowego i przepisów szczególnych. Koncepcję opracowuje osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne lub uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

7/ Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

 

Wymagane dokumenty:

1/ Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości złożony przez wnioskodawcę:

2/ Wstępny projekt podziału w 3 egzemplarzach.

3/ Wypis z Księgi Wieczystej.

 

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Jednostka odpowiedzialna:

 Referat Inwestycji tel. 094-37-34-153

 

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem  Burmistrza Bornego Sulinowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Uwagi:

1/ Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

Wniosek-opiniowanie wstępnego projektu podziału.doc

21 KBPobierz