Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wypisy i wyrysy z planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   Wniosek o wypis i wyrys:
·   z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Borne Sulinowo,
·  ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo.
Formularze wniosków oraz poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.
2.   Załączniki:
·      1 egzemplarz mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek o wypis i wyrys,
·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 
OPŁATY:
Opłata skarbowa:
·      od wypisu do 5 stron30,00 zł,
·      od wypisu powyżej 5 stron50,00 zł,
·      od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.
Zwolnienia z opłaty skarbowej:
Wypisy lub wyrysy w sprawach budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
UWAGA!Opłatę skarbową w kwocie: 20,00 zł – za wyrys; 50,00 zł – za wypis wnosi się przed złożeniem wniosku o wypis lub wyrys, gotówką w w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub na konto PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
W przypadku, gdy opłata skarbowa za wypis lub wyrys będzie wyższa od wpłaconej opłaty, należy, przed odebraniem wypisu lub wyrysu, wpłacić brakującą różnicę, w ustalonej przez Urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu lub wyrysu.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta.
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji, pokój nr 21, tel. 094 37 34 153.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
 
UWAGI:

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni . W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.