Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek: Formularz wniosku i poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa: 17 zł.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1827 z późn. zm.) zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. należy dokonać z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego Borne Sulinowo: PBS O/ w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

Dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji  

(0-94) 37 34 153

Podstawa prawna:

Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.


Uwagi:

 

 

 

 

 

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.