Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 
Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm) oraz właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Borne Sulinowo.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.   Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Formularz wniosku oraz poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.
2.   Załączniki:
·      1 egzemplarz mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu (kopię mapy ww. można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szczecinku ul. 28 Lutego 16),
·   krótka charakterystyka inwestycji lub projekt budowlany (do wglądu).

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

·     za zaświadczenie - 17,00 zł

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1044 z późn. zm.) zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. należy dokonać z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego Borne Sulinowo: PBS O/ w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

Dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta.
 
TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zaświadczenie doręczone stronie za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zaświadczenie strona może odebrać osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 21) za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji. nr 27, tel. 094 37 34 153.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie .
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał odmowę wydania zaświadczenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
 
UWAGI:
W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, w Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.