Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rejestr dokumentów planistycznych na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo:

 

 

 

 

 

REJON OBSZARU PLANU

NR UCHWAŁY

PUBLIKACJA

1

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Borne Sulinowo.

Uchwała nr XXX/185/93 Rady Gminy w Silnowie z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniony uchwałą  nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 czerwca 1995 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego nr 18 z dn. 29.06.1995 r. poz. 103

Plan obowiązuje tylko w części.

2

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo.

 

Uchwała nr XXVI/92/87 Rady Narodowej Gminy Silnowo z dnia 21 grudnia 1987 r. wraz z aktualizacją zatwierdzoną uchwałą Nr XV/84/91 Rady Gminy w Silnowie z dnia 21 grudnia 1991 r.  – zmieniony uchwałą nr XIX/241/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 31 stycznia 1996 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego nr 5 poz. 24 z dnia 08.02.1996 r.

Plan obowiązuje tylko w części.

3

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo – Wieś Komorze

 

Uchwała nr XIII/161/95 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 lipca 1995 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Koszalińskiego z dnia 22 sierpnia 1995 r. nr 22 zmieniony uchwałą nr XXVIII/354/96 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 09.12.1996 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego nr 2/97 poz. 11 z 1997 r.

4

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Ciemino gmina Borne Sulinowo, dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej

Uchwała nr XXVII/472/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 10 kwietnia 2002 r.

 

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z dnia 15.05.2002 r. nr 32 poz. 605.

5

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo teren działki ewid. nr 244 położonej w miejscowości Łubowo

Uchwała Nr XXXV/406/2006 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 lipca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2006 r. nr 98 poz. 1849

6

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

Uchwała NR XXXV/382/09

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 28 września 2009 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 95 poz. 2708 z dn. 31.12.2009r

7

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości Dąbrowica - „Centrum Turystyczne Dąbrowica”

Uchwała nr XLVIII/541/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 9 listopada 2010 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 3, poz. 55 z dnia 13 stycznia 2011r.

8

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U;168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U.

Uchwała Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 lutego 2012 r

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego dnia 26 marca 2012r. poz. 731.

 

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino.

Uchwała Nr XX/227/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego dnia 18 czerwca 2012 r. poz. 1371.

10

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica

Uchwała Nr XL/480/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 13 lutego 2014 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego poz 1248 z dnia 21 marca 2014 r.

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczący terenów położonych w miejscowości Silnowo

Uchwała Nr XIV/150/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 5241

12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo

Uchwała Nr XIV/151/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 5242

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

Uchwała Nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. poz. 5148

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława

Uchwała Nr XIV/152/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 października 2015 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. poz. 5243

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

Uchwała Nr XXXIII/345/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 marca 2017 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2017 r. poz. 2122

16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo Uchwała Nr XXXVIII/417/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2017 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 3 listopada 2017 r. poz. 4458

17 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U Uchwała Nr XLII/464/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 1 lutego 2018 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 6 marca 2018 r. poz. 1095 

Plany miejscowe, które zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym straciły swoją ważność z dniem 01.01.2004 r.:

 

1

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Ciemino

Uchwała Nr IV/69/94 Rady Gminy w silnowie z dnia 30.11.1994.

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego nr 22 z dn.13.12.1994 r.

2

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Kłomina

Uchwała nr III/27/94 Rady Gminy w Silnowie z dnia 30 sierpnia 1994 r.

Dziennik Urzędowy Woj. Koszalińskiego z dnia 25 października 1994 r. nr 16 poz. 67.

  

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Borne Sulinowo:

 

Nr XXXII/332/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo”.

Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, ale zawarte w nim ustalenia są wiążące dla wszystkich organów i jednostek organizacyjnych miasta i gminy.

Samo studium nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych, ale jest ono miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie miasta i  gminy w tym zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów.

Studium stanowi podstawę merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium.