Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy nieruchomości,

3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości.


Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa - 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 7:00 - 13:00.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości Uchwała Nr XXIV/296/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat UMiG Borne Sulinowo - pok. Nr 17 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

tel. 094 37 34 143

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami),
  • Uwagi:

 

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta w UM

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

    ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

    ¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM po terminie płatności podatku

    ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej) Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.