Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 


Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy nieruchomości.


Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie- pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 7:00-13:00.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Ulgi:

Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości - Uchwała Nr XXIV/296/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat UMiG Borne Sulinowo - pok. Nr 17 - inspektor ds.  wymiaru podatku,

tel 094 37 34 165

 

Podstawa prawna:

-        ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami),

-          ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).


Uwagi:

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w

deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat)

   w Biurze Obsługi Interesanta w UM

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja

  Podatkowa ( Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM 

  po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy

     z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95,

     poz. 613 z późn. zmianami )

     Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego

     miesiąca.

     Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Bornem

    Sulinowie Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy  Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.