Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych

- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami).

tel. 0 94 37 34 165


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami).


 

Uwagi:

A.Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

     ¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

     ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta w UM

C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.

     ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami )

    ¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM  po terminie płatności podatku

    ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 14 dni.

     W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami ).

     Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.

    Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.


Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Umowę kupna - sprzedaży.

2. Dowód rejestracyjny - do okazania.


Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 700-1300.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat UM Borne Sulinowo - pok. Nr 17 - referent ds. wymiaru podatków i opłat

094 37 341 65