Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek rolny od osób fizycznych

 

Podatek rolny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.
3. Podanie o ulgę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 7:00-13:00.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat UM Borne Sulinowo
- pok. Nr 17 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.

tel. 0 94 37 34 165

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami).

 

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego

¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

 

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

     ¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

    ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed lub po terminie płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta UM

    C. Podatek rolny można umorzyć.

  • Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 poz. 749 z późn. zmianami).
  • Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM po terminie płatności podatku.
  • Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej) Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.