Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych


Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 700-1300.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja. 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat UM Borne Sulinowo - pok. Nr 17 - inspektor ds. księgowości podatkowej

tel. 0 94 37 34 165

 

Podstawa prawna:

    •  ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),
    • ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).

 W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami)

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie Nr 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

 

Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami).

Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.


Uwagi:

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.

3. Podanie o ulgę (jeśli przysługują).