Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu.
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Opłaty:
Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie- pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 7:00 -13:00.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Insteresanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat UM Borne Sulinowo - pok. Nr 17 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

tel. 0 94 37 34 165

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682).

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

     ¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

     ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed lub po terminie płatności raty (lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta w UM

B. Podatek leśny można umorzyć.

     ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

     ¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM po terminie płatności podatku
     ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się 
upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

     W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
     I rata - do 15 marca każdego roku
     II rata - do 15 maja każdego roku
     III rata - do 15 września każdego roku
     IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu
Miejskiego w Bornem Sulinowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej) Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.