Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), 
  • ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682). 

 

Uwagi:
Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie 
podatku leśnego.

Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

     ¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami)

     ¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed lub po terminie płatności raty ( lub rat) w Biurze Obsługi Interesanta w UM

Podatek leśny można umorzyć.

     ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami )

     ¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta w UM po terminie płatności podatku.

     ¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
W ciągu 30 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się 
upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

     W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności

     egzekucyjnych.
     Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.  

     Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Bornem 
Sulinowie Nr Konta - Pomorski Bank Spółdzielczy Oddział w Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu.
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Intreresanta w Urzędzie - pokój Nr 5 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00, piątek - 7:00-13:00.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, UM Borne Sulinowo w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat UM Borne Sulinowo - pok. Nr 16 i 17.