Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zezwolenie na świadczenie usług

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

   1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)   określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4)  informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5)  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 2. Załączniki:
zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
-
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

- Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do:

      a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,

      b) bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi   usługami,
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
- określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

 

Opłaty:

- za zezwolenie – 107zł 

 

Opłatę wnosi się na konto

PBS O/W BORNEM SULINOWIE Nr Konta: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

 

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - część III, pkt 42  załącznika do ustawy.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Inspektor ds. Ochrony Środowiska - Krystyna Błażejewicz

pok. nr 27, tel. 0-94  37 34 159

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Andersa 34 za pośrednictwem Burmistrza Bornego Sulinowa, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

2.Burmistrz Bornego Sulinowa odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
1)  jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi;
2)  mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
3) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Bornego Sulinowa wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

4. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,


Wniosek o udzielenie zezwolenia

UCHWAŁA NR XXVII/335/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo.