Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Decyzja nr 8/2014

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

1.0 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

0.9 MBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 sierpnia 2014r. o przystąpieniu do rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

715 KBPobierz

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

471 KBPobierz
0.9 MBPobierz

Decyzje środowiskowe

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

1)   budowa 70 budynków o charakterze wypoczynku indywidualnego (zabudowa rekreacyjno- letniskowa) wraz z obiektami budowlanymi typu wiata lub altana- budynki trwale lub nie trwale związane z gruntem, bez podpiwniczenia lub z piwnicami, o parametrach dla każdego z nich -pow. zabudowy do 90m2, do dwóch kondygnacji, z poddaszem użytkowym, o dachach jedno lub wielospadowych;

2)   media:

- woda z wodociągu lub ujęcia indywidualnego -dopuszcza się wykonanie jednego ujęcia na potrzeby kilkunastu odbiorców,

-ścieki do szczelnych zbiorników a nieczystości płynne docelowo do kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia -dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci
i w zależności od uwarunkowań technicznych dopuszcza się realizacje trafostacją abonenckiej na słupowej,

- ogrzewanie z indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących energie odnawialną w szczególności -słońce, wiatr, różnice temperatur gruntu oraz dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących paliwo -biomasę;

3) poprawie nawierzchni dróg dojazdowych, modernizacji dróg wewnętrznych, budowa nowych dróg wewnętrznych i parkingów;

4) budowa małej architektury miejskiej, ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów zielenią;

5) budowa pomostów oraz urządzenie kąpielisk w miejscach wyznaczonych zgodnie
z załącznikiem graficznym,

 położonej Grabno, obręb Grzywnik na działkach o nr ewidencyjnych: 20/124; 20/125; 20/126; 20/127; 20/128; 20/83- 20/92; 20/4 -20/15; 20/80; 20/79; 20/72; 20/74 -20/78; 20/97
-20/100; 20/69; 20/18; 20/39; 20/40; 20/26; 20/27; 20/36 -20/38; 20/53 -20/56; 20/41- 20/43; 20/29 -20/31; 20/34; 20/95; 20/96; 20/46; 20/57; 20/48; 20/59; 20/61 -20/63; 20/107 -20/116; 20/119; 20/120; 20/101; 20/104 -pod zabudowę domków rekreacyjno -letniskowych
oraz 20/117; 20/38; 20/44; 20/32; 20/64; 20/33; 20/94; 20/19 -działki pod drogi wewnętrzne
i dojazdowe

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

1)   budowie 70 budynków o charakterze wypoczynku indywidualnego (zabudowa rekreacyjno- letniskowa) wraz z obiektami budowlanymi typu wiata lub altana- budynki trwale lub nie trwale związane z gruntem, bez podpiwniczenia lub z piwnicami,
o parametrach dla każdego z nich -pow. zabudowy do 90m2, do dwóch kondygnacji,
z poddaszem użytkowym, o dachach jedno lub wielospadowych;

2)   media:

- woda z wodociągu lub ujęcia indywidualnego -dopuszcza się wykonanie jednego ujęcia na potrzeby kilkunastu odbiorców,

-ścieki do szczelnych zbiorników a nieczystości płynne docelowo do kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia -dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci
i w zależności od uwarunkowań technicznych dopuszcza się realizacje trafostacją abonenckiej na słupowej,

- ogrzewanie z indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących energie odnawialną w szczególności -słońce, wiatr, różnice temperatur gruntu oraz dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących paliwo -biomasę;

3) poprawie nawierzchni dróg dojazdowych, modernizacji dróg wewnętrznych, budowa nowych dróg wewnętrznych i parkingów;

4) budowa małej architektury miejskiej, ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów zielenią;

5) budowa pomostów oraz urządzenie kąpielisk w miejscach wyznaczonych zgodnie
z załącznikiem graficznym,

 położonej Grabno, obręb Grzywnik na działkach o nr ewidencyjnych: 20/124; 20/125; 20/126; 20/127; 20/128; 20/83- 20/92; 20/4 -20/15; 20/80; 20/79; 20/72; 20/74 -20/78; 20/97
-20/100; 20/69; 20/18; 20/39; 20/40; 20/26; 20/27; 20/36 -20/38; 20/53 -20/56; 20/41- 20/43; 20/29 -20/31; 20/34; 20/95; 20/96; 20/46; 20/57; 20/48; 20/59; 20/61 -20/63; 20/107 -20/116; 20/119; 20/120; 20/101; 20/104 -pod zabudowę domków rekreacyjno -letniskowych
oraz 20/117; 20/38; 20/44; 20/32; 20/64; 20/33; 20/94; 20/19 -działki pod drogi wewnętrzne
i dojazdowe.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

1)   budowa 70 budynków o charakterze wypoczynku indywidualnego (zabudowa rekreacyjno- letniskowa) wraz z obiektami budowlanymi typu wiata lub altana- budynki trwale lub nie trwale związane z gruntem, bez podpiwniczenia lub z piwnicami, o parametrach dla każdego z nich -pow. zabudowy do 90m2, do dwóch kondygnacji, z poddaszem użytkowym, o dachach jedno lub wielospadowych;

2)   media:

- woda z wodociągu lub ujęcia indywidualnego -dopuszcza się wykonanie jednego ujęcia na potrzeby kilkunastu odbiorców,

-ścieki do szczelnych zbiorników a nieczystości płynne docelowo do kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej z sieci niskiego napięcia -dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci
i w zależności od uwarunkowań technicznych dopuszcza się realizacje trafostacją abonenckiej na słupowej,

- ogrzewanie z indywidualnych systemów grzewczych wykorzystujących energie odnawialną w szczególności -słońce, wiatr, różnice temperatur gruntu oraz dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych wykorzystujących paliwo -biomasę;

3) poprawie nawierzchni dróg dojazdowych, modernizacji dróg wewnętrznych, budowa nowych dróg wewnętrznych i parkingów;

4) budowa małej architektury miejskiej, ciągów pieszych oraz zagospodarowanie terenów zielenią;

5) budowa pomostów oraz urządzenie kąpielisk w miejscach wyznaczonych zgodnie
z załącznikiem graficznym,

 położonej Grabno, obręb Grzywnik na działkach o nr ewidencyjnych: 20/124; 20/125; 20/126; 20/127; 20/128; 20/83- 20/92; 20/4 -20/15; 20/80; 20/79; 20/72; 20/74 -20/78; 20/97
-20/100; 20/69; 20/18; 20/39; 20/40; 20/26; 20/27; 20/36 -20/38; 20/53 -20/56; 20/41- 20/43; 20/29 -20/31; 20/34; 20/95; 20/96; 20/46; 20/57; 20/48; 20/59; 20/61 -20/63; 20/107 -20/116; 20/119; 20/120; 20/101; 20/104 -pod zabudowę domków rekreacyjno -letniskowych
oraz 20/117; 20/38; 20/44; 20/32; 20/64; 20/33; 20/94; 20/19 -działki pod drogi wewnętrzne
i dojazdowe.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo oraz dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo oraz dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007351 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z w miejscowości Kądzielna gmina Borne Sulinowo, wraz z dojazdami dz. nr 2/11, 11/6, 8/17 obręb Juchowo, dz. nr 2/2 obręb Kucharowo.

OBWIESZCZENIE o złożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegającego na budowie przepławki dla ryb na MEW Starowice oraz odbudowie grobli z budowlą stabilizującą przepływ.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej Krągi Płytnica realizowanego na działkach nr: 106/1, 146, 145, 128, 144, 143, 142, 127/2, 126/2, 125/2, 141/1, 141/2, 140/1, 140/2, 157, 139, 156/1, 156/2, 155/1, 155/3, 154/1, 154/2, 173/2, 173/1, 172/1, 172/2, 171, 177, 170, 107/1 obręb nr 0088 Borne, gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnych stawów retencyjnych nr I o pow. do 0,30ha i nr II o pow. do 0,70ha i głębokości do 3,0m na działce nr 3/19 obręb Kiełpino w m. Dąbie, gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 20 w miejscowości Śmiadowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej 4a, na działce nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo polegającej na budowie sortownika tarcicy, dwóch magazynów na produkt w postaci zrębek i trocin, przebudowie stanowiska rębaka i wymianie rębaka do kawałkowania drewna wraz
z niezbędnym uzbrojeniem w postaci instalacji odpylania, instalacji elektrycznej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz przebudową placów manewrowych na terenie istniejącego Zakładu
.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych, które zostaną zamontowane na otworze studziennym nr 2 w miejscowości Dąbie”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA  z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 5/2014, znak: ŚR.6220.6.2014.DN dla przedsięwzięcia polegającego na

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA  z dnia 2 lipca 2014r.  dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 16 czerwca w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na fileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RI/OCHRONA_SRODOWISKA/obwieszczenie_termin.pdfbudowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z- ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok. 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA z dnia 13 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  drogi powiatowej nr 1301Z - ul. Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie na długości ok 1,5 km

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Mikrobiologicznego Unieszkodliwiania Impregnatów Kreozotowych pochodzących z odpadów niebezpiecznych o kodzie 170204*, z nadaniem cech użytkowych dla drewna z odzysku, w m. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie 

DECYZJA NR 3/2014 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie", z dnia 14 luty 2014r., znak: ŚR.6220.29.2013/2014.DN

OBWIESZCZENIE zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie"

 OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1 MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie"

DECYZJA UCHYLAJĄCA ostateczną decyjzę Burmistrza Bornego Sulinowa nr 2/2013, znak: ŚR.6220.25.2013.DN z dnia 05 grudnia 2013r.

OBWIESZCZENIE o włączeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Al. Niepodległości 6lok. 17, 78-449 Borne Sulinowo do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Bornem Sulinowie."

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie poprzez budowę instalacji pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych"

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazwoni rolniczej o mocy 1MW na dz. nr 1/4 w Borne Sulinowie"

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH POLEGAJĄCEGO NA ZASTOSOWANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W SM SP. Z O.O. W BORNEM SULINOWIE POPRZEZ BUDOWĘ INSTALACJI POMP CIEPŁA I OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi nr 10.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na  Budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - systemy nawodnień ciśnieniowych.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap IV i Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap V”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Etap III.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie suszarni, magazynu trocin, magazynu do przechowywania sprzętu i wózków widłowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem – instalacją wodociągową, ciepłowniczą i elektryczną, kanalizacją deszczową oraz placami manewrowymi na terenie istniejącego Zakładu Przemysłu Drzewnego w Łubowie przy ul. Rakowskiej na dz. nr 203/27 w gm. Borne Sulinowo.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwater składowania odpadów nr 1 i nr 4 na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Borne Sulinowo, działka nr 27/7 obręb 03  Borne.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120, 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III.

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Juchowo. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Juchowo- Kądzielna. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Juchowo- Kądzielna. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie działek nr: 9/1, 14, 18, 19, 20/1, 121/2, 21, 117/1, 112, 113, 116, 107, 114, 2/12, 3, 4/25, 119, 120 , 78, 127/1, 77/1, 75, 126/1, 26, 115/2, 2/11, 8/17, 6/5, 6/7, 140 obręb Juchowo, gm. Borne Sulinowo -Etap III”

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce nr 11/2 położonej w obrębie Radacz polegającej na budowie budynku przetwórstwa mięsnego tj. rzeźni o małej zdolności produkcyjnej w połączeniu z przetwórnią o charakterze ograniczonym lokalnym.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej nr 214 w leśnictwie Łubowo w technologii płyt Jombo śladowo i gruzu kruszonego zamkniętego kruszywem łamanym 0-31,5mm na łącznym odcinku 3,2 km. Na działkach nr ew. 64/2, 77/2, 76/1, 75, 86, 85 w obrębie Rakowo gm. Borne Sulinowo. Długość drogi 2300mb, powierzchnia 6900m2. Na działkach nr ew. 51, 50/1, 50/2, 65/2 w obrębie Kołomąt gm. Czaplinek. Długość drogi 920mb, powierzchnia 2760m2