Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

  1)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

  2)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji(nr działki, obręb);

  3)  rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

  4)  czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

  5)  wielkość i rodzaj emisji;

  6)  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

  7)  informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

·         mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków, 

·         certyfikat CE i aprobata techniczna IOŚ,

·         projekt przydomowej oczyszczalni.


Opłaty: Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa  - Inspektor ds. Ochrony Środowiska - Krystyna Błażejewicz pok. nr 27, tel. 0-94  37- 34 159

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

  

Opłaty:

-za przyjęcie zgłoszenia- 120zł

Opłatę wnosi się na konto

PBS O/W BORNEM SULINOWIE Nr Konta: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.


 Podstawa prawna

-  art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej


Druk wniosku