Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załączniki:

  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu (terenu), jeśli nie stanowi on własności przedsiębiorcy,
  • zgoda organizatora imprezy,
  • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia .

 

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. (na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia  jednorazowego wynosi:

  • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkohol – 43,75 zł
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu – 175,00 zł

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta  Borne Sulinowo:

Nr rachunku: PBS O/W BORNE SULINOWO  66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta  Borne Sulinowo.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat  Spraw Obywatelskich, pok. nr 7

tel. 0-94-37 34 135


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza    Bornego Sulinowa  po zasięgnięciu opinii gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz.230 ze zm.)
  • Uchwała nr V/65/2003 Rady Miasta i Gminy Borne Sulinowo z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.   Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych 

alkohole-jednorazowe.rtf

11.0 KBPobierz