Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.    Załączniki:

·      zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych z podanymi godzinami trwania imprezy,

·      kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Miasto Szczecinek).

 

OPŁATY:

1.    Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

2.    Opłata roczna wynosi:

·       525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

·       525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·       2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie                  

   nr:PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat  Spraw Obywatelskich, pok. nr 7

tel. 0-94-37 34 135

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Odwołanie od decyzji Burmistrza Bornego Sulinowa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGI:

1.   Jednorazowe zezwolenie mogą otrzymać podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

76 KBPobierz