Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

 

Potrzebne dokumenty:

 1. podanie z uzasadnieniem przyczyny zmiany
 2. odpis zupełny aktu urodzenia
 3. odpis zupełny aktu małżeństwa, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim
 4. odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeśli zmiana nie rozciąga się na dzieci, wystarczą odpisy skrócone)
 5. dokumenty uzasadniające podanie (faktury, rachunki, świadectwa)
 6. Wypełniona ankieta
 7. oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zmiany nazwiska na dziecko (przy zmianie nazwiska jednego z rodziców). Gdy dziecko ukończyło lat 13, potrzebna jest również zgoda dziecka. Zgoda rodzica nie jest wymagana, jeżeli drugie z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności  prawnych lub jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Wówczas należy złożyć odpis aktu zgonu rodzica, odpis orzeczenia sadu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub ubezwłasnowolnieniu. Jeżeli rodzice nie dojdą do porozumienia  co do zmiany nazwiska dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygniecie.

 

Opłaty:

 1. czynności urzędowe od ustalenia brzmienia  albo pisowni imienia lub nazwiska – 15,00,- zł
 2. zezwolenie na zmianę nazwiska lub imienia – 30,00,- zł
 3. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki od podań w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono.
 4. Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo nr PBS O/W Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Pok. Nr 6, tel. 094 37 34 122

 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego), a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 60 dni.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie z a pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.