Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

(hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Sprawę załatwia:


Referat  Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,

pok. nr 4. Dariusz Tederko: tel. 094  34 37 141; 
e -mail:  dariusz.tederko@bornesulinowo.pl 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

wniosek
o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).
załączniki:

 1. opis obiektu,
 2. arkusz deklarujący spełnianie wymogów wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagana jest:  

 - kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

 - kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat:
postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia:
wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia:
do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Dostępność procedury:

 1. Referat Promocji i Współpracy Urzędu Mejskiego w Bornem Sulinowie, Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

Uwagi

 1. Na terenie Gminy Borne Sulinowo ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)  prowadzi Burmistrz Bornego Sulinowa.
 2. Dokumentację należy złożyć:
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,  Al. Niepodległości 6, 78 - 449 Borne Sulinowo,
  • w Referacie Promocji  i  Współpracy, pok. nr 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Referatu Promocji i Współpracy o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Druki do pobraniaw formacie Word: