Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej


Wymagane dokumenty.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.


Ponadto należy dołączyć:

Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.


Opłaty.

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu

o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje

z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa (Nazwa imprezy)".
 

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie nr

PBS O/W Bornem Sulinowie 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.


Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie


Termin i sposób załatwienia

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek  nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.  


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. z 2013r. poz 611, 628, 829, z 2014r. poz. 693. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006 nr 225 poz.1635.
 
Tryb odwoławczy
 Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 wyżej wymienionej ustawy, przysługuje  odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Bornego Sulinowa.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Promocji i Współpracy
pokój nr 4 tel. 094 37 34 141