Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Miejsce składania dokumentów - Biuro Obsługi Interesanta,
Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, Al.Niepodległości 6

I. Podstawa Prawna
art. 34 – 37 obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)

II. Wymagane dokumenty
Wniosek: „Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej”

III. Opłaty
Nie pobiera się

IV. Termin odpowiedzi
1. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
2. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń – odpowiedzi nie udziela się.
3. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

V. Jednostka odpowiedzialna
1. Referat Promocji i Współpracy

VI. Tryb odwoławczy
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
2. Opłaty - nie pobiera się

VII. Uwagi
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze podawczym.

 zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej

24 KBPobierz