Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

Biuro Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej

mieści się przy:

ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,
tel. (91) 433 41 26, fax: 489 48 30,
e-mail:
info@zrot.pl, prezes@zrot.pl

      w internecie: http://zrot.pl/

 

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych XX w. w wyniku przemian politycznych i gospodarczych zachodzących w naszym kraju Polska stanęła przed szansą wstąpienia do Unii Europejskiej, rozpoczęto prace nad dostosowaniem systemu zarządzania turystyką i promocją do standardów obowiązujących w Unii, w wyniku których zaplanowano wprowadzenie nowoczesnych, wypróbowanych w większości krajów europejskich rozwiązań organizacyjno - ekonomicznych pozwalających prowadzić państwom i regionom aktywną politykę rozwoju turystyki.

     W efekcie tych działań z dniem 1 stycznia 2000 roku rozpoczęła działalność Polska Organizacja Turystyczna. Powołanie POT zapoczątkowało tworzenie podobnego do funkcjonujących w państwach UE trójstopniowego systemu promocji: na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.

     W województwie zachodniopomorskim budowę nowych struktur rozpoczęto jeszcze w 1999 roku. W październiku 1999 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego powołał Zachodniopomorską Radę Turystyki, która pełniła rolę Jego organu doradczego w dziedzinie turystyki, ale jednocześnie była pierwszą quasi Regionalną Organizacją Turystyczną w Polsce. Właśnie Rada za swój główny cel postawiła doprowadzenie do utworzenia w naszym województwie Regionalnej Organizacji Turystycznej.

     Efektem wspólnych z Urzędem Marszałkowskim działań było podjęcie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 18 grudnia 2000 r. uchwały o przystąpieniu Województwa Zachodniopomorskiego w charakterze członka założyciela do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

     Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli (w tym Województwo Zachodniopomorskie) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń. Za podstawowe cele przyjęliśmy, m. in.:

·                                 kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

·                                 integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,

·                                 stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",

·                                 wspomaganie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych,

·                                 działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,

·                                 kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,