Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie - rok 2010

Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie - rok 2010

Uchwała Nr XL/448/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/449/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/450/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 2 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/451/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/452/10 z dnia 26 lutego 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXVI/405/09 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XL/453/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/454/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/455/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz limitu etatów nauczyciela bibliotekarza

Uchwała Nr XL/456/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/457/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/458/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/459/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XL/460/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010

Uchwała Nr XL/461/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo na lata 2010 – 2032

Załącznik

Uchwała Nr XL/462/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwała Nr XL/463/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/464/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/465/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/466/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/467/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/468/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie dla Powiatu Szczecineckiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/469/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/470/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/471/10 z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały Nr XXI/267/96  w sprawie powołania Straży Gminnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLI/472/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLI/473/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLI/474/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr XLI/475/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Uchwała Nr XLI/476/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Uchwała Nr XLI/477/10 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Borne Sulinowo, gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/478/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok i udzielenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

Uchwała Nr XLII/479/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/480/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/481/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/482/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/483/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie najmu na okres roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/484/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie najmu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/485/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przekazania w użyczenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/486/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/487/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XLII/488/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XLII/489/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XLIII/490/10
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo „Centrum Turystycznego Dąbrowica” dla terenu działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, położonych w miejscowości Dąbrowica

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XLIII/491/10
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/492/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/493/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/494/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/495/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/496/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/497/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/498/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/499/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Łubowo, gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/500/10 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/501/10 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr XLIII/502/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XLIII/503/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010

Uchwała Nr XLIII/504/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz”

Uchwała Nr XLIII/505/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XLIII/506/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XLIII/507/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Remont wraz z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach Łubowo, Piława i Silnowo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLIV/508/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na wykonywanie przez Burmistrza Bornego Sulinowa zadań własnych Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/509/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/510/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/511/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/512/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo
Uchwała Nr XLIV/513/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/514/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/515/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/516/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/517/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/518/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIV/519/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XLIV/520/10 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”

Załącznik

Uchwała Nr XLV/521/10 w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym nr 1 do Uchwały Nr XXXV/382/09 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/522/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XLV/523/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/490/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo „Centrum Turystyczne Dąbrowica” dla terenu działek ewidencyjnych 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20 położonych w miejscowości Dąbrowica

Uchwała Nr XLVI/524/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/525/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/526/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/527/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/528/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/529/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/530/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, położonych na terenie gminy Borne Sulinowo – z wyłączeniem miasta Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/531/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica

Uchwała Nr XLVII/532/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 3 MN, 64 Ut,MN,65 Ut, 91U,Ut,MW, 116 Kg, 156 MN,U,  168 MW,MN,U, 188 MW,MN,U,  196 US, 200 MN,Ut, 204 MW,U, 207 MW,MN,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/533/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do organów samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XLVII/534/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XLVII/535/10 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr XLVII/536/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLVII/537/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/538/10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

Załącznik

Uchwała Nr XLVII/539/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2010

Uchwała Nr XLVII/540/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr
1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Uchwala Nr XLVIII/541/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 12/91, 12/68, 12/65, 12/64, 22/20, położonych w miejscowości Dąbrowica - „Centrum Turystyczne Dąbrowica”

Uchwala Nr XLVIII/542/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/543/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/544/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/545/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/546/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/547/10 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/548/10 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/549/10 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwala Nr XLVIII/550/10 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/551/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/552/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży, korzystającym z pierwszeństwa nabycia, dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w budynkach przejętych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/553/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży, korzystającym z pierwszeństwa nabycia, dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w budynkach przejętych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictw: Borne Sulinowo, Czaplinek, Szczecinek, stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/554/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości położonych na terenie miasta Borne Sulinowo na cele mieszkaniowe oraz stosowania bonifikat od ceny tych nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/555/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010

Uchwała Nr XLVIII/556/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010

Uchwała Nr XLVIII/557/10 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        i o wolontariacie na 2011 r.

Uchwała Nr XLVIII/558/10 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2011-2013 na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/559/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2011 roku

Uchwała Nr XLVIII/560/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLVIII/561/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XLVIII/562/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XLVIII/563/10 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6