Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie - kadencja 2010-2014

Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała Nr III/3/10 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr III/4/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/5/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/6/10 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/7/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/8/10 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/9/10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie


Uchwała Nr III/10/10 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr III/11/10 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/12/10 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr III/13/10 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/14/10 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr III/15/10 w sprawie dzierżawy na okres 8 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/16/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uchwała Nr III/17/10 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2006 rok


Uchwała Nr III/18/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr III/19/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik


Uchwała Nr IV/20/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010


Uchwała Nr IV/21/10 w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borne Sulinowo na lata 2005-2010


Uchwała Nr IV/22/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uchwała Nr IV/23/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa


Uchwała Nr IV/24/10 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek


Uchwała Nr IV/25/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Juchowo

Załącznik


Uchwała Nr IV/26/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Silnowo

Załącznik


Uchwała Nr IV/27/10 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska, w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”


Uchwała Nr IV/28/10 w sprawie przystąpienia przez Gminę Borne Sulinowo do projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pn. „STRATEGICZNIE I PLANOWO” w ramach Priorytetu V Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej


Uchwała Nr IV/29/10 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie z filią w Silnowie i Łubowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr IV/30/10 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.


Uchwała Nr IV/31/10 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr IV/32/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3


Uchwała Nr IV/33/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10


Uchwała Nr IV/34/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr V/35/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2011 rok


Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/37/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/38/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/39/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/40/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/41/2011 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/42/2011 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/43/2011 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr V/44/2011 w sprawie wyznaczenia delegata do Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania


Uchwała Nr V/45/2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krągi


Uchwała Nr V/46/2011 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których dokonany ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej


Uchwała Nr V/47/2011 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016


Uchwała Nr V/48/2011 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011


Uchwała Nr V/49/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016


Uchwała Nr V/50/2011 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr V/51/2011 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr V/52/2011 w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016”

Uchwała Nr V/53/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/54/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo”

Uchwała Nr V/55/2011  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr V/56/2011  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr V/57/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Liszkowo

Załącznik

Uchwała Nr V/58/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Łubowo

Uchwała Nr V/59/2011 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr V/60/2011 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/61/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo weksla własnego „in blanco” wystawionego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu EU (tzw. pożyczka na zachowanie płynności finansowej) w wysokości 14.667.660,00 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami, wydzielonej z pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277.333.510,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty ”

Uchwała Nr VI/62/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo weksla własnego „in blanco” wystawionego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku w celu zabezpieczenia spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej w wysokości 53.920.049,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 00/100) wraz z należnymi odsetkami, wydzielonej z pożyczki udzielonej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 277.333.510,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i 00/100), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty ”


Uchwała Nr VI/63/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026


Załącznik


Uchwała Nr VII/64/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczącej negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie mieszkania komunalnego

Uchwała Nr VII/65/2011  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bornego Sulinowa dotyczącej negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr VII/66/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/67/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/68/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/69/2011 w sprawie najmu na okres roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/70/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/71/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/72/2011 w sprawie przekazania w użyczenie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/73/2011 w sprawie bezpłatnego użyczenia dla Sołectwa wsi Ciemino nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na okres 3 lat

Uchwała Nr VII/74/2011 w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/75/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2012

Uchwała Nr VII/76/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi”

Uchwała Nr VII/77/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo”

Uchwała Nr VII/78/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”

Uchwała Nr VII/79/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr VII/80/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr VII/81/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VII/82/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr VII/83/2011 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej

Uchwała Nr VIII/84/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”

Uchwała Nr VIII/85/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr VIII/86/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/87/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/88/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/89/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/90/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/91/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/92/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/93/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/94/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/95/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/96/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/97/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/98/2011 w sprawie dzierżawy na okres 6 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/99/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/100/2011 w sprawie przyłączenia ulic Ogrodowej, Biwakowej, Sportowej, Nadbrzeżnej, Turystycznej, Chabrowej położonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej - Osiedla nr 1 w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VIII/101/2011 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej

Uchwała Nr VIII/102/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VIII/103/2011 zmieniająca uchwałę Nr XVI/189/2008 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VIII/105/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VIII/106/2011 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej

Uchwała Nr IX/107/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/108/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/109/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/110/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/111/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/112/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr IX/113/2011 o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących w Parku Miejskim w Bornem Sulinowie

Załącznik

Uchwała Nr IX/114/2011 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej

Uchwała Nr IX/115/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr IX/116/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr IX/117/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2006 rok

Uchwała Nr IX/118/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr IX/119/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwała Nr IX/120/2011 w sprawie wyrażenia zgody: na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie dotyczącego przedłużenia terminów spłaty zobowiązań wynikających z zaległych faktur VAT oraz na cesję tych wierzytelności na bank wybrany w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Uchwała Nr IX/121/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

Załącznik

Uchwała Nr X/122/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr X/123/2011w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Uchwała Nr X/124/2011w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Uchwała Nr X/125/2011 w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/126/2011 w sprawie użyczenia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/127/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/128/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/129/2011 w sprawie dzierżawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/130/2011 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/131/2011 w sprawie dzierżawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/132/2011 w sprawie dzierżawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/133/2011w sprawie wniesienia przez Gminę Borne Sulinowo aportu do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr X/134/2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr X/135/2011w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr X/136/2011w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr X/137/2011 zmieniająca uchwałę Nr IX/117/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2006 rok

Uchwała Nr X/138/2011w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/139/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr X/140/2011w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr X/141/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr X/142/2011w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Uchwała Nr X/143/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr X/144/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwała Nr X/145/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/146/2011w sprawie przyłączenia ulic Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej  położonych w miejscowości Borne Sulinowo do jednostki pomocniczej -  Osiedla nr 2 w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XI/147/2011 w sprawie powołania w skład Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/148/2011 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr XI/149/2011zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

Uchwała Nr XI/150/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr XI/151/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XI/152/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwała Nr XII/153/2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XII/154/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-32-144/11-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XIII/155/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2012-2015

Uchwała Nr XIII/156/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 1

Załączniki graficzne do załączniki Nr 1

Dąbrowica

Komorze, Rakowo

Krągi

Liszkowo

Łubowo

Nobliny

Przyjezierze, Jeleń

Radacz

Śmiadowo

legenda kierunki

legenda uwarunkowania

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3A

Załącznik Nr 3B

Załącznik Nr 3C

Załącznik Nr 3D

Załącznik Nr 3E

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XIII/157/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/158/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/159/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/160/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/161/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/162/2011 w sprawie dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/163/2011 w sprawie dzierżawy na okres 7 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/164/2011 w sprawie dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/165/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2009-2014

Uchwała Nr XIII/166/2011w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek w sprawie powierzenia Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta Szczecinek w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Szczecinek
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie funkcjonującego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XIII/167/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/168/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone
w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr XIII/169/2011zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XIII/170/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/171/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do umowy współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2011 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XIII/172/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XIII/173/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwała Nr XIII/174/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIII/175/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIII/176/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIV/177/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/178/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/179/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/180/2011w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości położonych w obrębie Juchowo, Gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/181/2011w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/182/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/183/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/184/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2012 r.

Uchwała Nr XIV/185/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XV/186/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XV/187/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwala Nr XV/188/2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2009-2014

Załącznik

Uchwała Nr XV/189/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Załącznik Nr 1

załącznik Nr 1 wersja edytowalna (RTF)

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Uchwała Nr XVI/190/2011 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Bornem Sulinowie na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/191/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/192/2011 w sprawie przekazania w użyczenie dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/193/2011 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/194/2011w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2015 wraz z prognozą na lata 2016-2020

 

Załącznik

Uchwała Nr XVI/195/2011 w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli

Uchwała Nr XVI/196/2011 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Borne Sulinowo na rok 2012

Uchwała Nr XVI/197/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XVI/198/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek
w roku 2012

Uchwała Nr XVI/199/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XVI/200/2011w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Silnowo”

Uchwała Nr XVI/201/2011w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krągi”

Uchwała Nr XVI/202/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2007 rok

Uchwała Nr XVI/203/2011 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu pt. „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”

Uchwała Nr XVI/204/2011w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2011

Uchwała Nr XVI/205/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XVI/206/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XVI/207/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Uchwała Nr XVI/208/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Uchwała Nr XVI/209/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012

Uchwała Nr XVI/210/2011 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026


UCHWAŁA Nr XVII/211/2012fileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RO/prawo_miejscowe/zmiany/uchwala_Nr_XVII-211-2012_z_2.02.2012_r._w_spr._rozp._wniosku__Stakuc_.pdf w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 1/11 położonej w miejscowości Śmiadowo

UCHWAŁA  Nr XVII/212/2012 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej

UCHWAŁA  Nr XVII/213/2012 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

UCHWAŁA Nr XVII/214/2012 w sprawie najmu na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

UCHWAŁA Nr XVII/215/2012 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Komorze

UCHWAŁA Nr XVII/216/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

UCHWAŁA Nr XVII/217/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr ewid. 2/1, 5/7, 33/5, 33/6, 61/4, 66, 70, 84/2, 89/4 położonych w miejscowości Komorze

UCHWAŁA Nr XVII/218/2012 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVII/219/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026


UCHWALA Nr XVIII/220/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Borne Sulinowo dla terenów
o symbolach 3MN; 64Ut,MN; 65Ut, 91U,Ut,MW; 116Kg; 156MN,U; 168MW,MN,U; 188MW,MN,U; 196US; 200MN,Ut; 204MW,U; 207MW,MN,U

Uchwała Nr XIX/221/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIX/222/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIX/223/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XIX/224/2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XIX/225/2012 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/226/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XX/227/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Kiełpino

Załącznik Nr 1-A

Załącznik Nr 1-B

Załącznik Nr 1-C

Załącznik Nr 1-D

Załącznik Nr 1-E

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 1

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 2

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 3

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 4 

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 5

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 6

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 7

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 8

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 9

Załącznik Nr 1-F Arkusz Nr 10

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Uchwała Nr XX/228/2012 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XX/229/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XX/230/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XX/231/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/232/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/233/2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/234/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 6 m-cy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/235/2012 w sprawie dzierżawy na okres roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/236/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/237/2012 w sprawie najmu na okres roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/238/2012 w sprawie użyczenia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/239/2012 w sprawie zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynków w miejscowości Kłomino

Uchwała Nr XX/240/2012 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr XX/241/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/242/2012 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XX/243/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XX/244/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXI/245/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XXI/246/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXI/247/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpieliska – „Plaży Słonecznej” w Bornem Sulinowie” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Uchwała Nr XXI/248/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Gminie Borne Sulinowo górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz górnej stawki za
opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Uchwała Nr XXI/249/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/250/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXI/251/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

Uchwała Nr XXI/252/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Uchwała Nr XXII/253/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2011rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2011 rok

 Uchwała Nr XXII/254/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

Uchwała Nr XXII/255/2012  

Uchwała Nr XXII/256/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/257/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/258/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/259/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/260/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/261/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/262/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/263/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/264/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 dla Przedszkola Niepublicznego „JEDYNECZKA” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXII/265/2012  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

Załącznik

Uchwała Nr XXII/266/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na częściowe pokrycie straty bilansowej
za 2008 rok 

Uchwała Nr XXII/267/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXII/268/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXIII/269/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIII/270/2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIII/271/2012 w sprawie zlecenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zadań gminy polegających na pracy z rodziną

Uchwała Nr XXIII/272/2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXIII/273/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXIII/274/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXIV/275/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXIV/276/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa w zakresie ustalenia podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/277/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/278/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/279/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/280/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/281/2012 w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XXIV/282/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/283/2012 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/284/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/285/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr XXIV/286/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/287/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/288/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/289/2012 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dąbrowica

Uchwała Nr XXIV/290/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 położonej w miejscowości Jeleń

Uchwała Nr XXIV/291/2012 w sprawie przyłączenia miejscowości Płytnica, Brzeźno i Kłomino do sołectwa Krągi

Uchwała Nr XXIV/292/2012 w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo  na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXIV/293/2012 w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXIV/294/2012 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/295/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowo aneksu do umowy współpracy z dnia 8 lipca 2011 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży  z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2012 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XXIV/296/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 118 i 119/1 obręb i miejscowość Przyjezierze, gm. Borne Sulinowo”

Uchwała Nr XXIV/297/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2009-2014

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/298/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Budowa i wyposażenie targowisko „Mój Rynek” w Bornem Sulinowie”

Uchwała Nr XXIV/299/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych na terenie miasta Borne Sulinowo”

Uchwała Nr XXIV/300/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”

Uchwała Nr XXIV/301/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXIV/302/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała XXV/303/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XXV/304/2012 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XXV/305/2012 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/306/2012 w sprawie użyczenia na okres 6 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/307/2012 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

Uchwała Nr XXV/308/2012 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Borne Sulinowo, na których powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XXV/309/2012 w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/310/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012

Uchwała Nr XXV/311/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXV/312/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXV/313/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXV/314/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXV/315/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.

Uchwała Nr XXV/316/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXV/317/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXV/318/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/319/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/320/2012 w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/321/2012 w sprawie zmiany sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/322/2012 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie lokalizacji odnawialnego źródła energii 

Uchwała Nr XXVI/323/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/324/2012 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2013

Uchwała Nr XXVII/325/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XXVII/326/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Rozwój turystyki na obszarze LGD Partnerstwo Drawy poprzez utworzenie i oznakowanie żółtego szlaku Nordic Walking”

Uchwała Nr XXVII/327/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo”

Uchwała Nr XXVII/328/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za 2008 rok

Uchwała Nr XXVII/329/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXVII/330/2012 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/331/2012 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXVII/332/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/333/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/334/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/335/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/336/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2012

Uchwała Nr XXVII/337/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXVII/338/2012 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/339/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXVII/340/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej"

Uchwała Nr XXVII/341/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/342/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/343/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Uchwała Nr XXVII/344/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/345/2012 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Uchwała Nr XXVIII/346/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/347/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Bornego Sulinowa wniosku o sprostowanie błędu w zapisie dotyczącym działki nr 136/7 położonej w obrębie Silnowo

Uchwała Nr XXVIII/348/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVIII/349/2013 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr XXVIII/350/2013 w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXVIII/351/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/352/2013 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVIII/353/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”

Uchwała Nr XXVIII/354/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/355/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Uchwała Nr XXVIII/356/2013 w sprawie oddania w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIX/357/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa.

Uchwała Nr XXIX/358/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa.

Uchwała Nr XXIX/359/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXIX/360/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXIX/361/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXIX/362/2013 w sprawie oddania w bezpłatne uŜytkowanie na okres 3 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXIX/363/2013 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXIX/364/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/365/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Instalacja lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne
Sulinowo”.

Uchwała Nr XXIX/366/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXIX/367/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXX/368/2013 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług.

Uchwała Nr XXX/369/2013 w sprawie nabycia nieruchomości połoŜonej na terenie gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/370/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/371/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/372/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/373/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/374/2013 w sprawie oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/375/2013 w sprawie oddania w użytkowanie na okres 10 lat na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/376/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/377/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXX/378/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/379/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXX/380/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała Nr XXX/381/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.


Uchwała  Nr XXXI/382/2013 w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo.


Uchwała  Nr XXXI/383/2013
w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Borne Sulinowo.

Uchwała  Nr XXXI/384/2013 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała  Nr XXXI/385/2013 w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz użytkownika wieczystego.

Uchwała  Nr XXXI/386/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała  Nr XXXI/387/2013 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach położonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo.

Uchwała  Nr XXXI/388/2013 w sprawie użyczenia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Piątka” w Bornem Sulinowie.

Uchwała  Nr XXXI/389/2013 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo.

Uchwała  Nr XXXI/390/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXI/391/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Uchwała Nr XXXI/392/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Uchwała  Nr XXXI/393/2013 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bornego Sulinowa”.

Uchwała Nr XXXII/394/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2012 rok

Uchwała Nr XXXII/395/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok

Uchwała Nr XXXII/396/2013 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr XXXII/397/2013 w sprawie dzierżawy na okres jednego roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/398/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/399/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/400/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/401/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/402/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/403/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/404/2013 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/405/2013 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach położonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 07, gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/406/2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXII/407/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/408/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Uchwała Nr XXXII/409/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/410/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 położonych w obrębie Dąbrowica

Uchwała Nr XXXII/411/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/412/2013 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/413/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego"

Uchwała Nr XXXIII/414/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIII/415/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXXIII/416/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/417/2013 w sprawie dzierżawy na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/418/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXIV/419/2013 w sprawie dzierżawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/420/2013 w sprawie dzierżawy na okres 4 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/421/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/422/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach: 44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/423/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/424/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy współpracy z dnia 8 maja 2013r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS-wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2013 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XXXIV/425/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXIV/426/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXXIV/427/2013 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXV/428/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XXXV/429/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Rewitalizacja Bornego Sulinowa poprzez przebudowę i modernizację boiska wielofunkcyjnego"

Uchwała Nr XXXV/430/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXV/431/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXXVI/432/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXXVI/433/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/434/2013 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/435/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XXXVI/436/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXVI/437/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/438/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI/439/2013 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Uchwała Nr XXXVI/440/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XXXVI/441/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXXVI/442/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2014r.

Uchwała Nr XXXVI/443/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/444/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXVI/445/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie strat bilansowych za lata 2010-2011

Uchwała Nr XXXVI/446/2013 w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVI/447/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XXXVI/448/2013 w sprawie zobowiązania Burmistrza Bornego Sulinowa do likwidacji budynku w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVII/449/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVII/450/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XXXVII/451/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XXXVII/452/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/453/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/454/2013 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/455/2013 w sprawie dzierżawy na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/456/2013 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną

Uchwała Nr XXXVII/457/2013 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr XXXVII/458/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/459/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXVII/460/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/461/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XXXVII/462/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/463/2013 w sprawie użyczenia na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" w Szczecinku

Uchwała Nr XXXVIII/464/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2014

Uchwała Nr XXXVIII/465/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2011

Uchwała Nr XXXVIII/466/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013

Uchwała Nr XXXVIII/467/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXXVIII/468/2013 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr XXXVIII/469/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XXXVIII/470/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXVIII/471/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/472/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/473/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2030

Uchwała Nr XXXVIII/474/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr XXXVIII/475/2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XXXIX/476/2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIX/477/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238)

Uchwała Nr XXXIX/478/2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XL/479/2014 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2014 rok

Uchwała Nr XL/480/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla działek nr 12/3, 12/16, 12/63, 12/73, 12/92, 12/94, 22/61, 22/62 położonych w miejscowości Dąbrowica

Uchwała Nr XL/481/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/482/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/483/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/484/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/485/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/486/2014 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Uchwała Nr XL/487/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XL/488/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XL/489/2014 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr XL/490/2014 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XL/491/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz nim nie objętych

Uchwała Nr XL/492/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLI/493/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Nr XLI/494/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/495/2014 w sprawie użytkowania na okres do 5 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/496/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/497/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/498/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/499/2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XLI/500/2014 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/501/2014 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/502/2014 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XLI/503/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr XLI/504/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok 

Uchwała Nr XLI/505/2014  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XLII/506/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komendanta i Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLII/507/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2014r. do 21 maja 2015r.

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XLII/508/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLII/509/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLII/510/2014 w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kiełpino, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Dąbie, obręb Kiełpino, gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/511/2014 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Uchwała Nr XLII/512/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLII/513/2014 w sprawie ustalenia opłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XLII/514/2014 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Drawskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XLIII/515/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/516/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/517/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/518/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/519/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/520/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/521/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIII/522/2014 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Uchwała Nr XLIII/523/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. "Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo"

Uchwała Nr XLIII/524/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Borne Sulinowa poprzez wykonanie ścieżki spacerowej "Historia w graffiti"

Uchwała Nr XLIII/525/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/526/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr XLIV/527/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Uchwała Nr XLIV/528/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Uchwała Nr XLIV/529/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLIV/530/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XLV/531/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją usuwania skażeń dla OSP Miasta Bornego Sulinowa oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania


Uchwała Nr XLVI/532/2014  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2013 rok

Uchwała Nr XLVI/533/2014 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok

Uchwała Nr XLVI/534/2014  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr XLVI/535/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr XLVI/536/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo


Uchwała Nr XLVI/537/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/538/2014 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego


Uchwała Nr XLVI/539/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/540/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/541/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/542/2014  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/543/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLVI/544/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XLVII/545/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr XLVII/546/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie”

Uchwała Nr XLVII/547/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Uchwała Nr XLVII/548/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLVII/549/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XLVII/550/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLVII/551/2014 w sprawie podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Szczecineckiemu pomocy finansowej na realizację zadania finansowania remontu drogi powiatowej

Uchwała Nr XLVIII/552/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie 

Uchwała Nr XLVIII/553/2014 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/554/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/555/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/556/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/557/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/558/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic obwodów szkolnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/559/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/560/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/561/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/562/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XLVIII/563/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLVIII/564/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania,ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVIII/565/2014 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr XLVIII/566/2014 w sprawie wyodrębnienia  Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLVIII/567/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat

Uchwała Nr XLVIII/568/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLVIII/569/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr XLVIII/570/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLVIII/571/2014 w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XLVIII/572/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLIX/573/2014 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń

Uchwała Nr XLIX/574/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XLIX/575/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, Gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIX/576/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIX/577/2014 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIX/578/2014 w sprawie dzierżawy na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLIX/579/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr XLIX/580/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XLIX/581/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/582/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLIX/583/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa aneksu do umowy współpracy z dnia 28 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie realizacji programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży  z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych (uzupełniających) lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2014 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XLIX/584/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr XLIX/585/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2015 r.

Uchwała Nr L/586/2014 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz tymczasowych pomieszczeń

Uchwała Nr L/587/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała Nr L/588/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok