Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rok 2011

Zarządzenia Burmistrza - rok 2011


Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2011 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Ciemino

Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie ustalenia zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Borne Sulinowo realizowanych w 2011 r. przez organizacje pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację tych zadań

Załącznik

Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Ciemino

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie powołania Komisji w celu spisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości, w dzierżawionym budynku użyteczności publicznej znajdującego się na działce 3/36 przy ul. Szpitalnej w Bornem Sulinowie gdzie znajduje się Przedszkole Niepubliczne "Muchomorek"

Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Borne Sulinowo – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny

Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej, znajdującej się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/36, położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo wraz z gruntem, stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na okres 5 lat

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie zmiany Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic: Ogrodowej, Biwakowej, Sportowej, Nadbrzeżnej, Turystycznej, Chabrowej położonych w miejscowości Borne Sulinowo w sprawie przyłączenia tych ulic do Rady Osiedla Nr 1

Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic: Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej położonych w miejscowości Borne Suliowo w sprawie przyłączenia tych ulic do Rady Osiedla Nr 2


Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na termomodernizację Zespołu Szkół w Łubwie

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo


Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. budownictwa ogólnego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie powołania komisji  do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie powołania Rady Sportu w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej zmagazynowanego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie wg stanu na dzień 31.03.2011r.

Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2010 rok

Zarządzenie Nr 26/2011w sprawie przyjęcia zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia zasobów mieszkaniowych Gminy Borne Sulinowo będących w zarządzaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 5 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 28/2011- zarządzenie anulowano

Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Śmiadowo

Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie ustalenia składu Rady Sportu w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli zasadności wydania dowodów osobistych cudzoziemcom, którzy nabyli obywatelstwo polskie, począwszy od stycznia 2001 roku

Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. dzierżaw i zarządzania mieniem gminnym w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 35/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku

Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2010, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 41/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń  i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Silnowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego

Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulic: Rzemieślniczej, Towarowej, Wodociągowej i Krótkiej położonych w miejscowości Borne Sulinowo w sprawie przyłączenia tych ulic do Rady Osiedla Nr 2

Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie ustalenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Iwony Mostowskiej

Zarządzenie Nr 50/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2010, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2011-2012

Zarządzenie Nr 52/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 53/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 54/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 55/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 56/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Siatkowskiej - Wydmuch, nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Łubowie, ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Hanny Pita, nauczyciela nauczania indywidualnego i rewalidacji w Zespole Szkół w Łubowie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kariny Rogólskiej, nauczyciela języka polskiego w gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 59/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Pawlak, nauczyciela fizyki w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 60/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Furmankiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 61/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Silnowie

Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 63/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 65/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 roku

Zarządzenie Nr 66/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2011-2012

Zarządzenie Nr 68/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 69/2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Lewity

Zarządzenie Nr 70/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 71/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 72/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r.

Zarządzenie Nr 73/2011 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Silnowo

Zarządzenie Nr 74/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 75/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Komorze

Zarządzenie Nr 77/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Przedszkola w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 78/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 79/2011 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w m. Łubowo, Borne Sulinowo oraz Juchowo w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 81/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami szkół podstawowych w m. Łubowo, Borne Sulinowo oraz Juchowo w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 82/2011 w sprawie ustalenia stawek za bezumowne korzystanie z gruntów, obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 83/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie Nr 84/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 85/2011 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 87/ 2011w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2011 roku

Zarządzenie Nr 88/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2011-2012

Zarządzenie Nr 89/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 90/2011w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 91/2011 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2012 oraz przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Zarządzenie Nr 92/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy arkuszy organizacyjnych szkół, racjonalizacji wydatków oraz kierunków jednolitej polityki oświatowej dla placówek oświatowych Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 93/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Zarządzenie Nr 94/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności kontrolnej o charakterze finansowym

Zarządzenie nr 95/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy arkuszy organizacyjnych szkół,  racjonalizacji wydatków oraz kierunków jednolitej polityki oświatowej dla placówek oświatowych Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 96/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 97/2011

Zarządzenie Nr 98/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty dodatkowe w ramach zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie"

Zarządzenie Nr 99/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 100/2011 w sprawie przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych i wolnożyjących kotów z terenu miasta Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 101/2011 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwaniem drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 102/2011 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 103/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

Zarządzenie Nr 104/2011 w sprawie prowadzenia i rozliczaniamandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 105/2011 o zmianie zarządzenia Nr 76/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego  Volkswagen

Zarządzenie Nr 107/2011

Zarządzenie Nr 108/2011 o zmianie Zarządzenia  Nr  44 / 2009  Burmistrza  Bornego Sulinowa z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo na rok szkolny 2009/2010 i dalsze

Zarządzenie Nr 109/2011 zmieniające Zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych