Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rok 2010

Zarządzenia Burmistrza 2010 rok

 • Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 2 w sprawie ustalenia ceny za wydruki i kopiowanie dokumentów oraz aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 3 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew i krzewów
 • Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń, Łubowo, Piława i Radacz
 • Zarządzenie Nr 5 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

       Załącznik Nr 1 

       Załącznik Nr 2

       Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 6 w sprawie kontroli legalności oprogramowania Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 7 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego
 • Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę autobusu z windą oraz 2 miejscami na wózki inwalidzkie do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na eksploatację sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 10 w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny uczestników gminnego etapu III Przeglądu Teatrów Amatorskich - Promocja i zdrowy styl życia 2010
 • Zarządzenie Nr 12 w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

      Załącznik Nr 4

      Załącznik Nr 5

      Załącznik Nr 6

      Załącznik Nr 7

      Załącznik Nr 8

      Załącznik Nr 9

 • Zarządzenie Nr 13 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest z obiektów będących we władaniu wnioskodawcy zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie (2 etaty)
 • Zarządzenie Nr 15 w sprawie szczegółowych warunków wyłapywania bezdomnych i wolnożyjących kotów z terenu miasta Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego naa dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość wraz z wyposażeniem dla Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 17 w sprawie ewidencjonowania wykonywanych czynności na stanowisku pracy
 • Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej, znajdującej się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/20, położonej przy ul. Szpitalnej 1 w miejscowości Borne Sulinowo obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo wraz z gruntem, stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na okres 3 lat
 • Zarządzenie Nr 19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny uczestników III Przeglądu Teatrów Amatorskich - Promocja i zdrowy styl życia 2010
 • Zarządzenie Nr 20 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2009 rok

      Załączniki

 • Zarządzenie Nr 21  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Zarządzenie Nr 23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego realizowanego w 2010 r. przez organizacje pożytku publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

       Załącznik

 •  Zarządzenie Nr 24 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
 • Zarządzenie Nr 25 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie dla Pani Anny Fraszczyk
 • Zarządzenie Nr 26
 • Zarządzenie Nr 27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 28 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

       Załącznik

 • Zarządzenie Nr 29 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w pierwszym półroczu 2010 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 31 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 32 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 • Zarządzenie Nr 33 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 34 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 35 w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń  i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew i krzewów
 • Zarządzenie Nr 37 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2009, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
 • Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 39 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 40  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bornem Sulinowie oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 41 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 42 w sprawie odwołania członków ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 43 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
  na dzień 20 czerwca 2010r.
 • Zarządzenie Nr 44 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 45 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na obsługę geodezyjną Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

       Załącznik Nr 1 

       Załącznik Nr 2

       Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 47 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Polaka, nauczyciela historii i j. niemieckiego  w Zespole Szkół w Łubowie ubiegającego  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 48 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Harasimowicz, nauczyciela j.angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana  Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie,  ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 49 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Haas,  nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Łubowie,  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 50 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Gruszkowskiego, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Jana  Nowaka – Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie oraz Pana Marcina Haas, nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Łubowie, ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 51 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

       Załącznik Nr 1

       Załącznik Nr 2

       Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rzowiązywania Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 53 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2010 roku

 • Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 55 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2010 roku

 • Zarządzenie Nr 56 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

 • Zarządzenie Nr 57 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 r.

 • Zarządzenie Nr 58 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

 • Zarządzenie Nr 59 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
 • Załącznikfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RO/Zarzadzenia/ZALACZNIK_DO_ZARZADZENIA_NR_59.pdf

 • Zarządzenie Nr 60 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie oraz doposażenie infrastruktury terenowej ścieżki edukacyjno – przyrodniczej nad j. Pile

 • Zarządzenie Nr 61 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Zarządzenie Nr 62 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Starowice

 • Zarządzenie Nr 63 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2011 rok

 • Zarządzenie Nr 64 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

 • Zarządzenie Nr 65 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 66 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania spisu nieruchomości z natury i przygotowania protokółu zdania nieruchomości inaczej protokółu wydania przedmiotu użyczenia w dniu 07.10.2010 r. o godz. 1000 nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Kruczkowskiego, obręb Borne 06 w miejscowości Borne Sulinowo, stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo, a będących w użyczeniu Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 5, Borne Sulinowo

 • Zarządzenie Nr 67 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Krągi

 • Zarządzenie Nr 68 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 69 w sprawie przedstawiania przez jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Zarządzenie Nr 70 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Magdaleny Drzewieckiej oraz Pana Tomasza Muryna

 • Zarządzenie Nr 71 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w drugim półroczu 2010 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 72 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2011 r.

 • Zarządzenie Nr 73 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 74 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2010-2011
 • Zarządzenie Nr 75 w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie
 • Zarządzenie Nr 76 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 77 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2    

      Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 78 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2011 oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

      Załączniki

 • Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na usówanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 80 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

 • Zarządzenie Nr 81 w sprawie powołania Komisji Egyaminaczjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Susiak
 • Zarządzenie Nr 82 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok

      Załącznik

 • Zarządzenie Nr 83 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do OEE oraz Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

 • Zarządzenie Nr 87  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały zmieniającej Rozdział IX. Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na 2011r.
 • Zarządzenie Nr 88 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
 • Zarządzenie Nr 89 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2010 rok. 

       Załącznik

 • Zarządzenie Nr 90