Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Lokalny Program Rewitalizacji Bornego Sulinowa na lata 2004-2020

 

UPROSZCZONY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA BORNE SULINOWO

 

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja, według specjalistów ze Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Przekładając definicję rewitalizacji na rzeczywistość Bornego Sulinowa za rewitalizację można przyjąć proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na terenach po-wojskowych przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, poprawy jakości środowiska oraz do ożywienia gospodarczego i wzmocnienia więzi społecznych.

Rewitalizacja po-wojskowego miasteczka Borne Sulinowo i dawnych terenów po-wojskowych otaczających miasteczko będzie odbywać się z zachowaniem walorów historycznych, z podkreśleniem jego unikalności i lokalnej specyfiki, w zgodzie z wartościami i potrzebami lokalnej społeczności.

 

Założenia programu rewitalizacji Bornego Sulinowa.

Celem lokalnego programu rewitalizacji jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza, ekologiczna i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta oraz gminy obejmującego swym zasięgiem dawne tereny wojskowe, której realizacja w latach 2004 – 2019 będzie zgodna z głównym trendem rozwoju miasta jakim jest turystyka, zgodnie z przesłaniem: Borne Sulinowo – turystyczny poligon.

Miasto i Gmina Borne Sulinowo znajduje się w centralnej części Pojezierza Drawskiego, w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Miasto wtopione jest w kompleks leśny, rozciągnięte przy południowym brzegu jeziora Pile.

Gęsta i urozmaicona sieć strug i rzeczek różnej wielkości, obfitość jezior rozrzuconych wśród zalesionych wzgórz dodają malowniczości tym terenom.

Na terenie gminy znajduje się 55 jezior, z których największym jest jezioro Pile. Część z jezior połączona jest rzekami. Największe z nich to Piława i Płytnica, prawobrzeżne dopływy Gwdy. Szczególnie interesującym szlakiem wodnym jest rzeka Piława. Wypływa z jeziora Komorze, przepływa na obszarze gminy przez siedem jezior i Zalewy Nadarzyckie. Nad jej brzegami znajduje się część umocnień i bunkrów Wału Pomorskiego. Lasy zajmują ok. 56 % powierzchni gminy. Są to przede wszystkim lasy sosnowe. Duża ilość terenów podmokłych, spowodowała rozwój specyficznych dla tego środowiska form roślinnych w tym także gatunków objętych całkowitą ochroną. Na terenie byłego poligonu, w południowej części gminy znajdują się jedne z największych wrzosowisk w Europie.

Do przyjęcia turystyki jako głównego kierunku rozwoju miasta i gminy skłaniają więc walory turystyczne, krajobrazowe, kulturowe a także historyczne. Gmina posiada duże możliwości rozwoju różnych form turystyki. Występują tutaj dobre warunki do turystyki pobytowej i kwalifikowanej, w tym turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej i konnej. Atrakcyjności dodaje też specyficzna historia miasta i gminy. Przylegający do miasta rozległy obszar poligonu z jedynymi w swoim rodzaju budowlami, czy pozostałości umocnień Wału Pomorskiego stanowią podstawę do coraz popularniejszej turystyki militarnej.

Miasto Borne Sulinowo natomiast wybudowane w latach 1934 – 1936 przez dziesięciolecia służyło jednemu – militarnemu – celowi. Na poligonie o powierzchni 20 tys. ha dwie armie szkoliły swoich żołnierzy – niemiecka do 1945 roku, radziecka od 1945 do 1992 roku. Rząd RP w 1993 roku przekazał miasto władzy samorządowej do jego cywilnego zagospodarowania. Przez 10 lat istnienia udało się przywrócić miasto do funkcjonowania i nadać mu nietypowy charakter bazujący na historii. Mimo pewnej pomocy ze strony Państwa, władze gminne z trudem, zbyt wolno przeprowadzają inwestycje gwarantujące bezpieczeństwo socjalne, zdrowotne i ekologiczne. Ze względu na brak środków finansowych istnieje szereg działań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w sferze infrastruktury technicznej i społecznej, aby miasto w pełni rozwinęło swoje możliwości. Szansą dla Bornego Sulinowa są więc środki finansowe jakie oferują fundusze strukturalne, a przede wszystkim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Ponad 4 tys. mieszkańców miasta przybyłych z całej Polski oczekuje zdecydowanych działań zapewniających równomierny, harmonijny rozwój ich nowej, małej ojczyzny. Miasto docelowo planuje przyjąć 10 tys. mieszkańców, w związku z tym inwestycje w infrastrukturę techniczną są niezbędne. Nietuzinkowa historia, garnizonowa zabudowa miasta i poligony oraz elementy wojskowe tj. lotnisko, bunkry, areszt, place defilad, budynki sztabowe itd., walory urbanistyczne (Dom Oficera, Willa Guderiana, Willa Dubinina) cudowne położenie miasta wśród lasów i jezior to atuty zapewniające realizację celu rewitalizacji, m.in. dzięki środkom z UE.

Program rewitalizacji Bornego Sulinowa zakłada również stworzenie na terenie byłej osady wojskowej markowego produktu turystycznego pn. Park Trzech Kultur. Produkt ten jest zespołem działań inwestycyjno – programowych, zgodnych z głównym kierunkiem rozwoju miasta i gminy, który powstanie na bazie historycznej specyfiki miasta.

Parku Trzech Kultur będzie realizowany w latach 2004 – 2019 i będzie obejmował realizację zadań określonych w planie rewitalizacji wchodzących w zakres projektów, w tym m.in. wyremontowanie, zaadaptowanie budynków i nieruchomości na cele turystyczne i stworzenie infrastruktury towarzyszącej takiej jak wybudowanie marin, adaptacja części niezagospodarowanych budynków na sanatoria, utworzenie filii szkoły wyższej, utworzenie ośrodka przygotowań paraolimpijskich, uruchomienie lotniska dla mikrolotni i mikrolotów, utworzenie międzynarodowego centrum językowego dla młodzieży.

Park Trzech Kultur zakłada stworzenie na terenie miasta trzech odmiennych lecz historycznie integralnych segmentów – niemieckiego, radzieckiego i polskiego. Każdy z segmentów będzie specyficzny i charakterystyczny tak aby połączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Segment niemiecki nawiązujący do atmosfery lat trzydziestych przewiduje następujące elementy:

·         Remont i adaptację budynku dawnego kina,

·         Remont i adaptację budynku dawnej stołówki z przeznaczeniem na centrum kultury niemieckiej (wyższa szkoła językowa, galerie, muzeum kultury niemieckiej itp.).

Segment radziecki z lat 1945 – 1992 przewiduje:

·         Budowę i rekonstrukcję dawnej strażnicy wojskowej usytuowanej przy wjeździe do miasta, z przeznaczeniem na gminną informację turystyczną,

·         Remont budynków (dawnych wartowni wojskowych) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

·         Budowę punktów małej gastronomii zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym nawiązującym do stylu radzieckiego.

Segment polski, który jest współczesną wizją wykorzystania obszaru pod kątem turystycznym, uwzględniając również historyczne elementy i trendy współczesnej turystyki na świecie. W tym segmencie przewidziane są następujące elementy:

·         Zagospodarowanie terenu położonego nad jeziorem Pile o łącznej powierzchni 20 ha poprzez następujące działania:

-          Skanalizowanie i doprowadzenie prądu do powyższego terenu,

-          Budowę przystani żeglarskiej z całą infrastrukturą towarzyszącą tj. drogi dojazdowe, parkingi, hangary, slipy, sanitariaty, mała gastronomia,

-          Budowę promenady wzdłuż brzegu jeziora o długości 3 km,

-          Budowę amfiteatru,

-          Budowę budynku socjalnego przy stadionie sportowym,

-          Zagospodarowanie terenu lotniska sportowego tj. modernizację hangaru, remont pasa startowego, budowę zaplecza socjalnego,

-          Budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego tj. boiska sportowe, tor wrotkarski, kort tenisowy, edukacyjne place zabaw dla dzieci, mini poligon dla młodzieży (od 16 lat), place rekreacyjno – wypoczynkowe ( z małą gastronomią, zadaszonymi wiatami, ławkami itd.)

 

Program rewitalizacji obejmuje również swymi działaniami przeprowadzenie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, społecznej, mieszkaniowej.

Inwestycje wchodzące w zakres programu rewitalizacji w okresie programowania 2004 – 2006 to także:

·         budowa Ponadregionalnego Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, która zostanie przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe ze Szczecinka (Właściciel Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy  którym powstanie Ośrodek),

·         budowa Centrum Szkoleń i adaptacja terenów dawnego poligonu wojskowego na potrzeby jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Bornem Sulinowie, która będzie realizowana przez PSP Borne Sulinowo.

Rewitalizacja obejmuje także sferę socjalną. Stopa bezrobocia dla gminy Borne Sulinowo wynosi ok. 23 %. Poprzez działania zawarte w programie rewitalizacji miasto będzie się prężnie rozwijać jako centrum turystyki co spowoduje jego rozkwit gospodarczy. Dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury technicznej i turystycznej powstaną nowe podmioty gospodarcze zapewniające nowe miejsca pracy dla mieszkańców miasta i gminy. Swoją rolę do spełnienia w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych ma również Gminne Centrum Informacji. Centrum powstało w styczniu 2004 roku dzięki środkom z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Celem działalności GCI jest aktywizacja osób bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń, udzielanie informacji turystycznej i europejskiej. Gminne Centrum będzie w swej działalności korzystało ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Sfera socjalna dotyczy również integracji społeczności lokalnej i likwidacji patologii. Borne Sulinowo jest miastem, które w krótkim czasie stało się miejscem osiedlania przybyszów z całej Polski szukających nowych możliwości i szans. W chwili obecnej Borne, liczące 4034 mieszkańców jest zbiorowiskiem ludzi o różnych zwyczajach, obyczajach, preferencjach, wzorcach życia, modelach rodziny i różnych kulturach (m.in. Śląsk, Mazowsze, Podhale, Małopolska, Kaszuby). Ważnym elementem rewitalizacji jest więc zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez szereg działań kulturalnych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

 

POWIĄZANIA PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI.

 

Program rewitalizacji jest spójny z następującymi dokumentami:

 

 1. Ze strategią Województwa Zachodniopomorskiego.

Cel strategiczny 1 – Stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
Cel strategiczny 2 – Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji
Cel strategiczny 3 – Poprawa konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego
Cel strategiczny 4 – Poprawa jakości życia w regionie

 

 1. Ze strategią Powiatu Szczecineckiego
Cel strategiczny 1 – Wszechstronny rozwój gospodarczy powiatu, małych i średnich przedsiębiorstw, sfery usług, turystyki, rolnictwa oraz jego otoczenia,

            Cel strategiczny 2 – Rozwój infrastruktury technicznej

            Cel strategiczny 3 – Rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich

            Cel strategiczny 4 – Ochrona środowiska

 

 1. Ze strategią Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Cel strategiczny 1 – Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ekologicznego

Cel strategiczny 2 – Zapewnienie wysokiego poziomu rozwoju społecznego

Cel strategiczny 3 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, zasobów ludzkich i specyfiki Bornego Sulinowa

 

 1. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bornego Sulinowa.

Program rewitalizacji miasta Borne Sulinowo i pozostałych terenów po-wojskowych na terenie gminy Borne Sulinowo jest również zgodny z zapisami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU

(WYZNACZENIE GRANIC) I UZASADNIENIE.

 

Wyznaczony do rewitalizacji teren obejmuje dwa miasta – dawne garnizony wojskowe Borne Sulinowo i Kłomino oraz tereny byłych poligonów w granicach zakreślonych w załączniku nr 1 do dokumentu.

Granice zasięgu programu rewitalizacji objęły:

-         Obszar byłego garnizonu wojskowego, a obecnie zamieszkałego miasta cywilnego Bornego Sulinowa,

-         Obszar byłego garnizonu wojskowego, a obecnie prawie nie zamieszkałego miasta cywilnego, ewenementu na skalę europejską – miasta na sprzedaż – Kłomina,

-         Obszary byłych poligonów na terenie gminy (urozmaicone pojedynczymi budynkami powojskowymi), które w części stanowią unikalne i specyficzne enklawy środowiska naturalnego m.in. jedne z największych w Europie Wrzosowiska Kłomińskie

Obszar objęty rewitalizacją zostanie podzielony na 3 zespoły oznaczone w załączniku nr 2 literami A, B, C.

W granicach obszaru rewitalizowanego znajdują się tereny typowo po-wojskowe, przejęte od Armii Radzieckiej w 1993 roku. Obszar ten wymaga wielu nakładów finansowych, aby mógł zapewnić mieszkańcom pełen poziom bezpieczeństwa. Od 1993 roku władzom lokalnym udało się doprowadzić miasto Borne Sulinowo do stanu używalności, co jest ogromnym sukcesem. Proces przekształcania miasta, które przez ok. 60 lat było w rękach wojska, na cele cywilne okazał się bowiem bardzo trudnym i kosztownym. Szereg prac i inwestycji zostało wykonanych jednak zostaje jeszcze dużo do wykonania.  

PODZIAŁ NA PROJEKTY I ZADANIA

Każdy z zespołów został podzielony na projekty, a te na kolejne zadania inwestycyjne. Zadania będą nosiły dodatkowe oznaczenia „b” – budowa lub „m” – modernizacja. Podziały te zostały ujęte na załącznikach nr 3 – 5 do dokumentu. Wzór oznaczenia prezentuje przykład: zespół A, projekt A-11, zadanie A – 11 – 1m. 

Dodatkowe inwestycje, z zakresu zadań uwzględnionych w programie rewitalizacji, będą realizowały następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Szczecinku (Ponadregionalny Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane przy Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie), Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Bornem Sulinowie (Centrum Szkoleniowe).

 

PODOKRESY PROGRAMOWANIA

 

Zgodnie z okresami programowania przyjętymi w Unii Europejskiej przyjmujemy, na potrzeby lokalnego programu rewitalizacji następujące okresy:

-                                Lata 2004 – 2006

-                                Lata 2007 – 2013

-                                Lata 2014 – 2020

Podokres 2004 – 2006 obejmuje realizację zadań o charakterze obligatoryjnym.

Inwestycje, które będą realizowane w podokresach 2007 – 2013 i 2014 – 2020 będą stanowiły uzupełnienie do niniejszego programu.

 

ZADANIA OBLIGATORYJNE DO REALIZACJI

W I OKRESIE PROGRAMOWANIA

 

W I podokresie programowania  (lata 2004 – 2006) przewidziano do realizacji następujące zadania:

1.       Zadania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej.

1.1.       Remonty dróg i ulic w Bornem Sulinowie- likwidacja barier architektonicznych.

1.2.       Remonty chodników na terenie miasta Borne Sulinowo.

1.3.       Budowa miejsc parkingowych w miejscowości Borne Sulinowo.

1.4.       Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bornem Sulinowie.

1.5.       Adaptacja sali gimnastycznej dla potrzeb gimnazjum i szkoły podstawowej w Bornem Sulinowie wraz z adaptacją istniejącego obiektu pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

1.6.       Budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie miasta Borne Sulinowo.

1.7.       Wymiana oświetlenia ulicznego w Bornem Sulinowie w części nadjeziornej.

1.8.       Budowa oświetlenia ulicznego domków jednorodzinnych w Bornem Sulinowie.

1.9.       Adaptacja, modernizacja i budowa kotłowni rejonowych i sieci c.o. w Bornem Sulinowie.

1.10.    Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie.

1.11.    Modernizacja sieci oraz utylizacja zanieczyszczeń sieci kanalizacji deszczowej w Bornem Sulinowie.

1.12.    II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie.

1.13.    Zagospodarowanie terenu przy Al. Niepodległości pod potrzeby kompleksu obiektów usługowo- mieszkalnych w Bornem Sulinowie.

1.14.    Remont dachu w Ośrodku Kultury w Bornem Sulinowie.

1.15.    Budowa Ponadregionalnego Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

1.16.    Budowa Centrum Szkoleń i adaptacja terenów dawnego poligonu wojskowego na potrzeby jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Bornem Sulinowie.

 1. Działania dotyczące budowy nowych mieszkań.

2.1. Budowa mieszkań socjalnych

 1. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej

3.1. Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile w Bornem Sulinowie pod potrzeby  infrastruktury turystycznej.

3.2. Remonty i doposażenie plaż w Bornem Sulinowie.

3.3. Adaptacja byłego budynku muzeum na obiekt kulturalno- oświatowy w Bornem Sulinowie.

3.4. Modernizacja stadionu przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie w tym budowa zaplecza dla Klubu Sportowego „Pionier”.

3.5. Doposażenie Gminnego Centrum Informacji w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.

Zadania, gdzie właścicielami nieruchomości są osoby fizyczne i inne podmioty, mogą być realizowane w całym okresie programowania, począwszy od 2004 roku, na zasadzie składania przez tych właścicieli indywidualnych projektów.

Przy wyborze zadań, które mają być zrealizowane w I okresie programowania kierowano się następującymi przesłankami:

 • Zadania wyznaczono na terenach stanowiących własność miasta,
 • Zadania stanowią inwestycje najpilniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i technicznego,
 • Inwestycje są możliwe do zrealizowania ze względu na możliwość przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
 • Inwestycje ujęte są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

 

PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

I OKRESU PROGRAMOWANIA

 

Źródłami finansowania zadań objętych I okresem programowania będą:

 • Środki własne budżetu miasta i gminy Borne Sulinowo
 • Środki własne właścicieli nieruchomości
 • Środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Środki Eko – Funduszu
 • Środki Rady Programowej ds. zagospodarowania mienia przejętego po wojskach Federacji Rosyjskiej
 • Środki strukturalne Unii Europejskiej
 • Środki z Funduszu Spójności

Funduszem strukturalnym, którego środki mogą być wykorzystane na zadania z zakresu rewitalizacji jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a jego ramach działania określone przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

W zakresie ZPORR gmina Borne Sulinowo może składać wnioski m.in. w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.3 -  Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe, Poddziałanie 3.3.2 – Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych.

 

PLANOWANE WSKAŹNIKI PRODUKTÓW, REZULTATÓW

I ODDZIAŁYWANIA

 

Planowane produkty:

W odniesieniu do poszczególnych inwestycji:

1. W zakresie zadań dotyczących infrastruktury technicznej

1.1 – ilość zmodernizowanych dróg i ulic w Bornem Sulinowie (w km.) i likwidacja barier architektonicznych (ilość wybudowanych podjazdów i poręczy w sztukach),

1.2 - wyremontowane chodniki na terenie miasta Borne Sulinowo (w km),

1.3 – liczba wybudowanych miejsc parkingowych w miejscowości Borne Sulinowo               (w sztukach),

1.4 – długość ogrodzenie cmentarza komunalnego w Bornem Sulinowie (w m.),

1.5 – ilość zaadaptowanych i zmodernizowanych pomieszczeń na terenie sali gimnastycznej (w m2) oraz ilość podjazdów i poręczy przeznaczonych na potrzeby osób niepełnosprawnych (w sztukach),

1.6 – ilość wybudowanych dodatkowych punktów świetlnych na terenie miasta Borne Sulinowo (w sztukach),

1.7 – ilość wymienionych oświetleń ulicznych w Bornem Sulinowie w części nadjeziornej   (w metrach),

1.8 – długość wybudowanego oświetlenia ulicznego domków jednorodzinnych w Bornem Sulinowie (w metrach),

1.9 – ilość zmodernizowanych i wybudowanych kotłowni rejonowych (w sztukach) i długość zmodernizowanej sieci c.o. (w km) w Bornem Sulinowie,

1.10 – długość rozdzielonej sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej (w m) przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie,

1.11 – długość zmodernizowanej sieci (w km.) oraz ilość zutylizowanych zanieczyszczeń     (w tonach?) sieci kanalizacji deszczowej w Bornem Sulinowie,

1.12 – ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków (w sztukach) w Bornem Sulinowie,

1.13 – ilość wybudowanych obiektów usługowych, mieszkań, placów zabaw i parków          (w sztukach) oraz długość wybudowanych chodników przy al. Niepodległości na terenie kompleksu usługowo – mieszkalnego w Bornem Sulinowie,

1.14 – powierzchnia wyremontowanego dachu (w m2) w Ośrodku Kultury w Bornem Sulinowie.

1.15 – ilość wybudowanych ośrodków, wybudowana powierzchnia (w m2)

1.16 – ilość wybudowanych centrów, wielkość powierzchni zaadaptowanej (w m2)

2. Działania dotyczące budowy nowych mieszkań.

2.1 – ilość wybudowanych mieszkań socjalnych (w sztukach).

3. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i turystycznej

3.1   - liczba wybudowanych przystani, długość ścieżek rowerowych i pieszych, długość oświetlenia, długość promenady itp.(w sztukach i km),

3.2   – ilość doposażonych i wyremontowanych plaż (w sztukach) w Bornem Sulinowie,

3.3 - ilość zaadaptowanych obiektów kulturalno- oświatowy na bazie byłego muzeum w Bornem Sulinowie (w szt., powierzchnia zaadaptowanego muzeum w m2)

3.4   – powierzchnia zmodernizowanego stadionu przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie (w m2) i powierzchnia wybudowanego zaplecza dla Klubu Sportowego „Pionier”.

 

Planowane rezultaty:

1.       Wzrost poziomu jakości usług komunalnych,

2.       Wzrost miejsc noclegowych w mieście,

3.       Podniesienie standardu usług turystycznych,

4.       Podniesienie standardu usług sportowych i rekreacyjnych,

5.       Rozszerzenie oferty usług kulturalnych,

6.       Rozszerzenie oferty usług zdrowotnych,

7.       Stworzenie oferty specjalistycznych usług szkoleniowych.

 

Planowane oddziaływanie:

1.       Wzrost ruchu turystycznego,

2.       Nowe miejsca pracy stałe i czasowe,

3.       Wzrost liczby podmiotów gospodarczych,

4.       Zwiększenie liczby imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym,

5.       Wzrost liczby korzystających z oferty służby zdrowia,

6.       Wzrost liczby korzystających z oferty jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP,

7.       Wzrost jakości usług infrastruktury technicznej.

 

 

 

SYSTEM OKRESOWEJ AKTUALIZACJI PRZY WSPÓŁPRACY Z LOKALNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNO - GOSPODARCZYMI

 

Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji będzie odbywała się przy współpracy z lokalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi. Zakładamy, że w okresach półrocznych będą odbywały się spotkania informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami z obszarów rewitalizowanych na temat zrealizowanych inwestycji zawartych w lokalnym planie rewitalizacji oraz modyfikacji i aktualizacji ww. planu pod wymogi zmieniającej się rzeczywistości i aktualnych potrzeb.

 

SPOSÓB MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Realizacja lokalnego planu rewitalizacji będzie monitorowana przez zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. Zespół będzie kontrolował i oceniał przebieg realizacji planu rewitalizacji, korzystając również z konsultacji ze społecznością lokalną. Informacje na temat przebiegu realizacji programu rewitalizacji będą na bieżąco przedstawiane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnych mediach (radio, telewizja, prasa) oraz na spotkaniach informacyjnych.

 

Poprzez realizację planu rewitalizacji zostanie wykreowana i podtrzymana specjalność miasta, w której zawierają się następujące sfery funkcjonalne:

STREFA SPOŁECZNA:

-          integrowanie mieszkańców miasta wokół specjalności,

-          kultywowanie elementów historycznej przeszłości miasta,

-          przyspieszenie integracji społeczności miasta i gminy.

STREFA GOSPODARCZA:

-          stworzenie warunków rozwoju dla turystyki nieinwazyjnej o zróżnicowanym charakterze korzystania z zasobów przyrody.

STREFA EKOLOGICZNA:

-          tworzenie obszarów szczególnej ochrony,

-          utrzymywanie dotychczasowej jakości środowiska i walorów przyrody.

STREFA PRZESTRZENNA:

-          utrzymanie układu urbanistycznego i stylu Bornego Sulinowa,

-          rozwiązanie układu przestrzennego terenów nadjeziornych i nadanie im odpowiedniej funkcji.

STREFA  INFRASTRUKTURALNA:

-          rozwijanie gminnej infrastruktury turystycznej wraz z promocją,

-          aktywizacja gospodarcza miasta,

-          znalezienie kompetencji wyróżniających miasto,

-          promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów,

-          poprawa ogólnego wizerunku Bornego Sulinowa.