Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rok 2012

                        Zarządzenia Burmistrza rok 2012


Zarządzenie Nr 1/2012 w sprawie ustalenia zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Borne Sulinowo realizowanych w 2012 r. przez organizacje pożytku publicznego oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację tych zadań

Załącznik

Zarządzenie Nr 2/2012 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2012 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 4/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 5/2012 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na roboty dodatkowe w ramach zadania Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 9/2012 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń o pow. użytkowej 519,50 m2 zlokalizowanych  w budynku użyteczności publicznej oraz gruntu o pow. 1225 m2 położonych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/36, przy ul. Szpitalnej 1, w miejscowości Borne Sulinowo, obręb 06, gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Krągi i Silnowo

Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. kancelaryjno-biurowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 15/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zwiększenie atrakcyjności jeziora Pile poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej-budowa pomostów

Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie ustalenia cen sprzedaży mienia komunalnego w postaci zużytych grzejników żeliwnych po cenie złomu użytkowego

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Silnowo

Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2011 rok

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Załącznik do regulaminu-wniosek

Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2012 roku

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej - aplikanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie


Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2011, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 29/2012 zmieniające Zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2012-2013

Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Obsługę geodezyjną Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 33/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeźno w sprawie przyłączenia do Sołectwa Starowice

Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Płytnica w sprawie przyłączenia do Sołectwa Krągi

Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kłomino w sprawie przyłączenia do Sołectwa Starowice

Zarządzenie Nr 36/2012  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Brzeźno i Kłomino w sprawie przyłączenia tych miejscowości do sołectwa Krągi

Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego:
1)  Janiny Adamieckiej – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie( gimnazjum),
2 ) Temura Bałakari  – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w  Bornem  Sulinowie( gimnazjum i liceum)
3) Darii Szkuta  – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie ( gimnazjum)

Zarządzenie Nr 40/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Woroń - nauczyciela języka polskiego i plastyki w Zespole Szkół w Łubowie, ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 41/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Wieczorek - nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 43/2012 zmieniające Zarządzenie Nr 90/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 44/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2012 roku

Zarządzenie Nr 45/2012 w sprawie rozliczania kosztów pośrednich dotyczących realizacji projektu „Edukacja komputerowa dla bezrobotnych poszukujących pracy w Gminie Borne Sulinowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Zarządzenie Nr 46/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 47/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jelonek, Juchowo, Piława i Silnowo

Zarządzenie Nr 48/2012 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r.

Zarządzenie Nr 49/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 50/2012 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu bankowego w rachunku bieżącym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 51/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borne Sulinowo - etap II

Zarządzenie Nr 52/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 55/2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 56/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Dariusza Kalwata

Zarządzenie Nr 57/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej - aplikanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 58/2012 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Krągi

Zarządzenie Nr 59/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania sportowo - turystycznego terenów położonych nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie oraz Dąbrowicy, Piławie i Silnowie

Zarządzenie Nr 60/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 61/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2013r.

Zarządzenie Nr 62/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2012 roku

Zarządzenie Nr 63/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2012-2013

Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie określenia wzoru umowy cywilno-prawnej dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 66/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami

Zarządzenie Nr 67/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 68/2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2013 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2013-2029

Zarządzenie Nr 69/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 70/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 71/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. zarządzania kryzysowego  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie przedłużenia terminu konsultacji społecznych
w sprawie wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami

Zarządzenie Nr 73/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rok

Zarządzenie Nr 74/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 75/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 76/2012 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 77/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na administrowanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.

Zarządzenie Nr 78/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 80/2012 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 81/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2012 rokfileadmin/user_upload/bip_files/urzad_miejski_w_bornem_sulinowie/RO/Zarzadzenia_2012/Zalacznik_do_zarzadzenia_Nr_1.pdf