Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borne Sulinowo wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Bornego Sulinowa. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.   Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·         określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

       Załączniki:

a)    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b)   dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

2.   Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·         określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, o które wpis należy rozszerzyć lub które z wpisu należy usunąć.

    Załączniki:

a)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

3.   Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, zawierający:

·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

·         nadany numer rejestrowy.

 

OPŁATY:

 

Opłata skarbowa wnoszona na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie:
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr:
 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

·         50,00 zł za wpis do rejestru dzialalności regulowanej (zgodnie z częścią I ust. 36 pkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·         25,00 zł za zmianę wpisu do rejestru dzialalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności (zgodnie z częścią I ust. 37 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·         17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian lub wykreśleniu danych zawartych w rejestrze oraz za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze działalności (zgodnie z częścią II ust. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej),

·         17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), (zgodnie z częścią IV ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

 

Do 7 dni (nie wlicza się terminów określonych w art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości - zaświadczenie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

Zmiana wpisu/ wykreślenie z ww. rejestru - zaświadczenie na prośbę wnioskodawcy, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 27, tel. 94 37 34 137.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 

1.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

2.    Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze Burmistrza Bornego Sulinowa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

3.    W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Bornego Sulinowa wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności. Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej następuje w przypadkach, o których mowa w art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

26 KBPobierz

Oświadczenie o spełnieniu warunków

25 KBPobierz

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej

29 KBPobierz

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

27 KBPobierz

Rejestr

81 KBPobierz